BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Îmân­sız git­me­nin se­bep­le­ri

Îmân­sız git­me­nin se­bep­le­ri

Son ne­fes­ten kim­se emin ola­ma­mış­tır. Bun­dan her­kes kork­muş­tur.Son ne­fes­ten kim­se emin ola­ma­mış­tır. Bun­dan her­kes kork­muş­tur. Çün­kü, in­sa­nın kal­bi de­ği­şe­bi­lir. Ölüm za­ma­nı müt­hiş bir za­man­dır. O va­kit­te kal­bin ne­ye ka­rar kı­la­ca­ğı bi­li­ne­mez. Hat­tâ ârif­ler­den bi­ri şöy­le bu­yur­muş­tur: “Bir kim­se­nin el­li se­ne îmân üze­re ol­du­ğu­nu bil­sem, ya­nım­dan bir du­var ar­ka­sı­na git­mek ka­dar uzak­laş­sa, îmân üze­re ol­du­ğu­na şâ­hid­lik ede­mem. Çün­kü kalb her an de­ği­şe­bi­lir.” Süf­yân-ı Sev­rî haz­ret­le­ri ölüm za­ma­nın­da ağ­la­yın­ca de­di­ler ki, “- Al­la­hü te­âlâ­nın af­fı­nın se­nin gü­na­hın­dan bü­yük ol­du­ğu­nu bil­mez mi­sin?” Bun­la­ra şöy­le ce­vap ver­di: “Îman­la öle­ce­ği­mi bil­sem, dağ­lar ka­dar gü­na­hım ol­sa yi­ne kork­mam.” Îmân­sız git­me­ye se­bep olan şey­ler çok ise de bu­nun iki se­be­bi var­dır: Bun­lar­dan bi­rin­ci­si, öm­rün, bo­zuk, bâ­tıl i’ti­kâd üze­re geç­me­si­dir. Böy­le kim­se­ler, yap­tı­ğı işin, i’ti­kâ­dı­nın bo­zuk ol­du­ğu­nu bil­me­di­ği için, tev­be de ede­mez. Ve bu sa­pık hâ­li ile ve­fât eder. Bu­nun için, ön­ce i’ti­kâ­dı dü­zelt­mek, ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin bil­dir­di­ği gi­bi inan­mak lâ­zım­dır. Ehl-i sün­net i’ti­kâ­dı, Pey­gam­ber efen­di­miz ve es­hâ­bı­nın i’ti­kâ­dı­dır. İkin­ci­si, îmâ­nın za­yıf ol­ma­sı, dün­ya sev­gi­si­nin çok, Al­lah sev­gi­si­nin az ol­ma­sı­dır. Ölüm za­ma­nı, dün­ya sev­gi­si ağır ge­lir, îmân­sız git­me­si­ne se­bep olur. Bu­nun için, dün­ya ma­lı­na mu­hab­bet et­me­me­li, şe­hîd ola­rak öl­me­yi ar­zû et­me­li­dir. Her na­maz­dan son­ra, şe­hîd ola­rak öle­bil­mek için du­â et­me­li­dir. Çün­kü, şe­hîd­lik mer­te­be­si­ne ka­vu­şan kim­se­nin kal­bin­den dün­ya sev­gi­si çı­kar gön­lü Al­lah sev­gi­si ile do­lar. Îmân­la gi­den kim­se­le­rin kal­bin­de, ve­fât­la­rı yak­la­şın­ca dün­ya sev­gi­si, ta­ma­hı kal­maz. Kal­bi Al­lah sev­gi­si ile do­lar. Çün­kü Al­lah sev­gi­si ile dün­ya sev­gi­si bir ara­da bu­lun­maz. Bi­ri­nin gir­di­ği yer­den di­ğe­ri çı­kar. Al­lah sev­gi­si­nin ar­tıp, dün­ya sev­gi­si­nin azal­ma­sı, yok ol­ma­sı için, her za­man di­nin hu­du­du­nu gö­zet­me­li, di­nin bil­dir­di­ği sı­nır­dan dı­şa­rı çık­ma­ma­lı­dır. Bir in­sa­nın iman­lı ölüp öl­me­ye­ce­ği son ne­fes­te bel­li olur. Bü­tün öm­rü iman ile ge­çip, son gün­le­rin­de ima­nı gi­den, iman­sız ölen kim­se, kı­ya­met­te iman­sız­lar ara­sın­da olur. İman ile öl­mek için, her gün du­a et­mek la­zım­dır. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT