BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çu­ku­run hik­me­ti ney­miş?

Çu­ku­run hik­me­ti ney­miş?

İs­tan­bul ev­li­yâ­sın­dan Ah­met Mek­kî Efen­di haz­ret­le­ri, bir gün şu­nu an­lat­tı sev­dik­le­ri­ne:İs­tan­bul ev­li­yâ­sın­dan Ah­met Mek­kî Efen­di haz­ret­le­ri, bir gün şu­nu an­lat­tı sev­dik­le­ri­ne: Fâ­tih Sul­tân Meh­med Hân, Fâ­tih Câ­mi­i et­ra­fın­da­ki meş­hur med­re­se­le­ri yap­tı­rın­ca, gi­riş ka­pı­sı­nın önü­ne de­rin­ce bir çu­kur kaz­dı­rıp, üze­ri­ne de­mir ız­ga­ra koy­dur­du. An­cak dev­let er­kâ­nı bu işe bir mâ­nâ ve­re­me­miş­ti. Ni­ha­yet ve­zir­ler­den bi­ri arz et­ti: - Hün­kâ­rım, bu çu­ku­run hik­me­ti­ni çok me­rak edi­yo­ruz. Bu­yur­du ki: - Ben ve­fat edip de ce­na­ze­mi kab­ri­me in­dir­di­ği­niz­de, üze­ri­me, me­za­rım­dan çı­kan top­ra­ğı at­ma­yın! - Ya ne ata­lım hün­kâ­rım? O çu­ku­ru gös­ter­di on­la­ra: - Şu­ra­da bi­ri­ke­cek olan ça­mur­lu top­rak­lar­la dol­du­run. Çok me­rak et­miş­ler­di: - Hik­me­ti ne ki sul­tâ­nım? - Bu med­re­se­de “ilim ta­le­be­le­ri” oku­ya­cak de­ğil mi? - Evet hün­kâ­rım. - İş­te o ilim eh­li­nin ayak­ka­bı­la­rın­dan ko­pup, bu çu­kur­da bi­ri­ke­cek olan o ça­mur­lar hür­me­ti­ne, umu­lur ki Ce­nâb-ı Hak af­fe­der be­ni. Bel­ki bu sa­ye­de kur­tu­lu­rum âhi­ret­te. DİN HIR­SIZ­LA­RI Bir gün de; - Kar­deş­le­rim, Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin bil­dir­dik­le­ri “îman” ve “îti­kat”tan kıl ka­dar ay­rı­lan­la­rın, kı­yâ­met­te azab­tan kur­tul­ma­la­rı im­kân­sız­dır, bu­yur­du. Ve ek­le­di: - Ehl-i sün­net­ten ay­rı­lan­la­rın söz­le­ri ve ki­tap­la­rı, “Ze­hir”dir. He­le dün­yâ­lık top­la­mak için dî­ni âlet eden­le­rin ve ken­di­le­ri­ne din ada­mı is­mi­ni ve­rip, her ak­lı­na ge­le­ni ya­zan­la­rın hep­si, “din hır­sı­zı”dır. - Din hır­sı­zı mı efen­dim? - Evet. Bu ki­tap­la­rı oku­yan­la­rın îman­la­rı­nı ça­lar­lar. www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98550
  % 1.79
 • 5.3434
  % -0.41
 • 6.0798
  % -0.43
 • 6.9019
  % -0.43
 • 220.542
  % -0.5
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT