BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hacı adayları Sevr’de!

Hacı adayları Sevr’de!

Mu­kad­des top­rak­lar­da bu­lu­nan ha­cı aday­la­rı, iba­de­tin ya­nı sı­ra kut­sal me­kan­la­rı da zi­ya­ret edi­yor...­Ha­cı a­day­la­rın­da he­ye­can ar­tı­yor... Pey­gam­ber E­fen­di­mi­zin, Me­di­ne’ye hic­re­ti sı­ra­sın­da müş­rik­le­rin ta­ki­bin­den ko­run­mak i­çin sı­ğın­dı­ğı Sevr Ma­ğa­ra­sı­nı zi­ya­ret e­den Müs­lü­man­lar, ‘ö­rüm­ce­ğin ağ ör­dü­ğü, gü­ver­cinin yu­mur­ta bı­rak­tı­ğı’ e­şi­ği gö­rün­ce duy­gu­la­nı­yor. > MEK­KE Suu­di Ara­bis­ta­n’­da bu­lu­nan 3 mil­yon do­la­yın­da­ki ha­cı ada­yı, bir ta­raf­tan iba­det eder­ken, bir yan­dan da kut­sal me­kan­la­rı zi­ya­ret edi­yor. Mek­ke­’nin 5 ki­lo­met­re gü­ne­yin­de bu­lu­nan Sevr Ma­ğa­ra­sı­’na ka­fi­le­ler ha­lin­de ge­len ha­cı aday­la­rı, Ser­ver-i Kâ­ina­t’­ın Haz­ret-i Ebu­be­kir Ra­dı­yal­la­hu anh ile bir­lik­te müş­rik­ler­den giz­len­dik­le­ri ve üç gün kal­dık­la­rı ma­ğa­ra­da hic­re­ti ha­tır­lı­yor­lar. Örüm­ce­ğin ağ ör­dü­ğü gü­ver­cin­le­rin yu­mur­ta bı­rak­tık­la­rı eşi­ği gö­rün­ce his­len­me­den ede­mi­yor­lar. Sevr ma­ğa­ra­sı­na tak­ri­ben 1 sa­at­lik bir yü­rü­yüş­ten son­ra ula­şı­la­bi­li­yor. Da­ğın zir­ve­si­ne ya­yı­lan ha­sır ve ki­lim­ler bir mes­cid sı­cak­lı­ğı ile mü­min­le­ri ağır­lı­yor. Bu­ra­dan Ha­rem-i Şe­rif net bir şe­kil­de gö­rü­lü­yor, Ka­be-i mu­az­za­ma­ya dö­ne­rek na­maz kı­la­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT