BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sarkozy ÇARK ETTİ!

Sarkozy ÇARK ETTİ!

2006’da F­ran­sa Mec­li­si’n­de ka­bul e­di­len Er­me­ni id­di­a­la­rı­nın Se­na­to’ya ta­şın­ma­sı­na a­çık­ça kar­şı çı­kan hükümet, “par­la­men­ter­le­rin ta­rih­çi­le­rin i­şi­ne ka­rış­ma­ma­sı” ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di2006’da F­ran­sa Mec­li­si’n­de ka­bul e­di­len Er­me­ni id­di­a­la­rı­nın Se­na­to’ya ta­şın­ma­sı­na a­çık­ça kar­şı çı­kan hükümet, “par­la­men­ter­le­rin ta­rih­çi­le­rin i­şi­ne ka­rış­ma­ma­sı” ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di Fran­sa­’da hü­kü­met, 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li Er­me­ni id­di­ala­rı­nın red­de­dil­me­si­nin suç sa­yıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ya­sa tek­li­fi­nin Se­na­to­nun gün­de­mi­ne alın­ma­sı­na ilk de­fa açık­ça kar­şı çık­tı. Mec­lis ge­nel ku­ru­lun­da, Sos­ya­list Par­ti Mil­let­ve­ki­li Re­ne Ro­uqu­et’­nin söz­lü so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­lan­dı­ran ye­rel yö­ne­tim­ler­den so­rum­lu Ba­kan Ala­in Mar­le­ix, hü­kü­me­ti­nin 2006 yı­lın­da Mec­lis­te ka­bul edi­len ya­sa tek­li­fi­ni Se­na­to­nun gün­de­mi­ne al­mak is­te­me­di­ği­ni söy­le­di. Fran­sız Ba­kan, “par­la­men­ter­le­rin ta­rih­çi­le­rin işi­ne ka­rış­ma­ma­sı­nı­” sa­vun­du ve bu ka­nun tek­li­fi­nin ka­bul edil­me­si ha­lin­de Tür­ki­ye­’nin tep­ki­si­ne dik­ka­ti çek­ti. Mec­lis­te ku­ru­lan ge­çi­ci araş­tır­ma ko­mis­yo­nu, iki haf­ta ön­ce ya­yım­la­dı­ğı ra­por­da, par­la­men­to­nun ta­ri­hî ko­nu­lar­da ka­nun yap­ma­sı­na kar­şı çık­mıştı. Araş­tır­ma ko­mis­yo­nu­nun ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, “par­la­men­to­nun ro­lü­nün, ta­ri­hi ger­çek­ler­le il­gi­li ce­za­i mü­ey­yi­de ile so­nuç­la­na­cak ya­sa­lar yap­mak ol­ma­dı­ğı­” ifa­de edil­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT