BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükümet gitti, protesto bitti

Hükümet gitti, protesto bitti

Tay­lan­d’da havaalanlarını 8 gün­dür iş­gal eden gös­te­ri­ci­ler ey­lem­le­ri­ne son verdi.TAYLANDLI GÖSTERİCİLER HAVAALANI İŞGALİNİ SONA ERDİRDİ Tay­lan­d’da havaalanlarını 8 gün­dür iş­gal eden gös­te­ri­ci­ler ey­lem­le­ri­ne son verdi. Hü­kü­met kar­şı­tı kra­li­yet yan­lı­sı “De­mok­ra­si için Halk İt­ti­fa­kı­”na bağ­lı mu­ha­lif­ler, Baş­ba­kan Somc­ha­i Wong­sa­wa­t’­ın, ana­ya­sa mah­ke­me­si­nin par­ti­si­ni ka­pat­ma ve ken­di­si­ne si­ya­set ya­sa­ğı ge­tir­me ka­ra­rı­nı ka­bul et­me­si­nin ar­dın­dan ey­lem­le­ri­ni bi­ti­re­cek­le­ri­ni açık­la­mış­tı. Pro­tes­to­cu­la­rın ay­rıl­ma­sıy­la bir­lik­te uçak se­fer­le­ri de baş­la­dı. İş­gal edi­len 2 ha­va­li­ma­nı­nın ka­pa­lı kal­ma­sı do­la­yı­sıy­la olu­şan za­ra­rın 4 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu öğ­re­nil­di. Tay­lan­d’­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 2007 se­çim­le­ri­ne usul­süz­lük ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ik­ti­dar­da­ki Hal­kın Gü­cü Par­ti­si­’nin ka­pa­tıl­ma­sı ka­ra­rı­nı al­mış, Baş­ba­kan Somc­ha­i Wong­sa­wat ve par­ti­nin di­ğer ön­de ge­len isim­le­ri­ne de 5 yıl­lık si­ya­set ya­sa­ğı ge­tir­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT