BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer gerginlik için ABD devrede

Nükleer gerginlik için ABD devrede

171 ki­şi­nin hayatını kaybettiği Bom­ba­y’­da­ki sal­dı­rı­nın ar­dın­dan nük­le­er si­lah­la­ra sa­hip iki kom­şu ül­ke Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan ara­sın­da­ki tan­si­yo­nu dü­şür­mek için ABD dev­re­ye gir­di.171 ki­şi­nin hayatını kaybettiği Bom­ba­y’­da­ki sal­dı­rı­nın ar­dın­dan nük­le­er si­lah­la­ra sa­hip iki kom­şu ül­ke Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan ara­sın­da­ki tan­si­yo­nu dü­şür­mek için ABD dev­re­ye gir­di. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce­’ı Ye­ni Del­hi­’ye, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ora­mi­ral Mi­ke Mul­le­n’­i ise İs­la­ma­ba­d’­a gön­der­di. Hin­dis­ta­n’­da te­mas­lar­da bu­lu­nan Ri­ce, iki ül­ke iliş­ki­le­ri­ni teh­dit eden sal­dı­rı­nın so­rum­lu­la­rı­nın bir an ön­ce ya­ka­lan­ma­sı­na yar­dım et­mek için Pa­kis­ta­n’­a hız­lı dav­ran­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Ri­ce­’ın Hin­dis­ta­n’­ın ar­dın­dan haf­ta için­de Pa­kis­ta­n’­a gi­de­ce­ği be­lir­til­di. ESKİ BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ Hindistan’a giderek bir dizi temasta bulunan Rice, Hindistan eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Lal Krishna Advani ile görüştü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT