BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’de re­ses­yon olmaz yüzde 4 büyürüz

Tür­ki­ye’de re­ses­yon olmaz yüzde 4 büyürüz

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’nin şu an­da re­ses­yon­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı gi­bi bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı a­çık­la­dıSa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’nin şu an­da re­ses­yon­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı gi­bi bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı a­çık­la­dı > Tülay DUR - İSTANBUL Tür­ki­ye’nin yüz­de 3-4’ler ci­va­rın­da bir bü­yü­me gös­te­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, “Tür­ki­ye, re­ses­yon­la kar­şı kar­şı­ya de­ğil” de­di. 7. Sa­na­yi Kon­gre­si­ne ka­tı­lan Çağ­la­yan şun­la­rı kay­det­ti: “Hü­kü­met ola­rak 2009 yı­lın­da bu bü­yü­me oran­la­rı nok­ta­sın­da­ki or­ta va­de­li prog­ram açık­lan­dı. Ora­da da bü­yü­me ko­nu­sun­da za­ten he­def­ler yüz­de 4 ola­rak be­lir­til­di. Do­la­yı­sıy­la yüz­de 4 çer­çe­ve­sin­de bir bü­yü­me nok­ta­sın­da ha­re­ket ede­ce­ği­mi­zi ve bu­na gö­re plan­la­rı­mı­zı yap­tı­ğı­mı­zı ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.” Ba­kan Çağ­la­yan IMF­ ile an­laş­ma ol­maz­sa re­ses­yon olur mu?” so­ru­su­nu Çağ­la­yan, “Tür­ki­ye’nin şu an­da re­ses­yon­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sı gi­bi bir şey söz ko­nu­su de­ğil” di­ye ce­vap­lan­dır­dı. So­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran ISO Baş­ka­nı Ta­nıl Kü­çük ise, KDV’de in­di­ri­me gi­dil­me­si­ni is­te­di. Kriz­de üre­ti­mi ve tü­ke­ti­mi des­tek­le­ye­cek ens­trü­man­la­rın kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Kü­çük, “Denk büt­çe­nin öne­mi­ni bi­li­yo­ruz ama bu­na rağ­men ge­li­rin azal­ma­sı pa­ha­sı­na KDV gi­bi in­di­rim­le­rin ya­pıl­ma­sı, is­tih­dam üze­rin­de­ki prim yü­kü­nün ge­çi­ci sü­re­ler­le in­di­ril­me­si ge­re­kir” de­di. IMF BİZE YABANCI DEĞİL Çağ­la­yan, IMF ile an­laş­ma ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rın sürdüğünü ha­tır­la­ta­rak, “IMF bi­ze ya­ban­cı bir ku­ru­luş de­ğil­dir” ifa­de­si­ni kullandı. Çağlayan büyümenin ise hedefe uygun olacağını söyledi
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT