BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğal gaza bakan sözü “OCAK AYINDA UCUZLATACAĞIZ”

Doğal gaza bakan sözü “OCAK AYINDA UCUZLATACAĞIZ”

Hil­mi Gü­ler: Pet­rol fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan dü­şüş­ler do­ğal ga­za da yan­sı­tı­la­cakHil­mi Gü­ler: Pet­rol fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan dü­şüş­ler do­ğal ga­za da yan­sı­tı­la­cak Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün do­ğal gaz fi­yat­la­rı­na yan­sı­tı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ba­kan Gü­ler, Ulu­sal Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Fo­ru­mu­nun ta­nı­tım top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da, pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün do­ğal gaz fi­yat­la­rı­na yan­sı­tıl­ma­ya­ca­ğı ve 2009 Mart ayı­na ka­dar do­ğal gaz fi­yat­la­rı­nın sa­bit tu­tu­la­ca­ğı şek­lin­de ba­zı ha­ber­le­rin yer al­dı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Ba­kan Gü­ler, “Böy­le bir şey doğ­ru de­ğil, in­di­ri­mi yan­sı­ta­ca­ğız” de­di. Gü­ler, “Ocak ayın­da mı yan­sı­ta­cak­sı­nız” so­ru­su üze­ri­ne, “Evet yan­sı­ta­ca­ğız” de­di. Gü­ler, nük­le­er san­tral iha­le­siy­le il­gi­li ka­ra­rın da TA­EK’in gö­rü­şü­nün net­leş­me­si­nin üze­ri­ne ayın 19-20’si gi­bi açık­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. ENER­Jİ­Yİ VE­RİM­Lİ KUL­LAN­MI­YO­RUZ İl­köğ­re­tim okul­la­rın­da ener­ji ve­rim­li­li­ğin­de bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­sı­nın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ener­ji Ba­ka­nı Gü­ler, “1000 do­lar­lık kat­ma de­ğer için Tür­ki­ye 400 lit­re ben­zin kul­la­nır­ken, OECD ül­ke­le­ri 200 lit­re, Ja­pon­ya 100 lit­re ben­zin kul­la­nı­yo­r. De­mek ki ve­rim­li kul­lan­mı­yo­ruz. Bu ko­nu­da ya­pı­la­cak çok şey var. Bu bi­lin­ci il­köğ­re­tim­de aşı­lı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT