BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şa­hin: Mo­ral boz­mak fay­da­sız

Şa­hin: Mo­ral boz­mak fay­da­sız

Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, Tür­ki­ye’de eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın ge­ri­de bı­ra­kıl­ma­sı için pa­ra ka­dar psi­ko­lo­jik mo­ra­le de ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di.Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, Tür­ki­ye’de eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın ge­ri­de bı­ra­kıl­ma­sı için pa­ra ka­dar psi­ko­lo­jik mo­ra­le de ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pi­ya­sa­da mo­ral bo­zu­cu be­yan­la­rın kim­se­ye fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ba­kan Şa­hin, “Tü­ke­ti­ci­ler, ya­rın acaba ne ola­cak? Alış­ve­riş yap­sam mı yap­ma­sam mı?” te­red­dü­tü ya­şı­yor. Bu du­rum ti­ca­re­ti ve alış­ve­ri­şi olum­suz et­ki­li­yor. Mu­ha­le­fet ta­bii ki ‘Pi­ya­sa­da yap­rak kı­mıl­da­mı­yor’ söy­le­mi­ni kul­la­na­cak­tır. Mo­ral bo­zan be­yan­lar ye­ri­ne, pi­ya­sa­ya umut ve­re­lim” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT