BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ma­aş­lar art­sın pi­ya­sa can­la­nır’

‘Ma­aş­lar art­sın pi­ya­sa can­la­nır’

Ver­gi Kon­se­yi üye­si es­ki Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rın­dan Bil­te­kin Öz­de­mir, KDV in­di­ri­mi baş­ta ol­mak üze­re ver­gi in­di­ri­mi öne­ri­le­ri­ne kar­şı çık­tı.> Şük­ran KA­BAN İS­TAN­BUL Ver­gi Kon­se­yi üye­si es­ki Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Baş­kan­la­rın­dan Bil­te­kin Öz­de­mir, KDV in­di­ri­mi baş­ta ol­mak üze­re ver­gi in­di­ri­mi öne­ri­le­ri­ne kar­şı çık­tı. Öz­de­mir, ver­gi in­di­ri­mi­nin eko­no­mi­ye ya­rar ge­tir­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. TBMM’de ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dı­ran Öz­de­mir, ver­gi in­di­rim­le­ri­nin bek­le­ni­len olum­lu so­nuç­la­rı ve­re­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti. Da­ha son­ra bu ver­gi­le­ri ar­tır­ma­nın da ye­ni prob­lem­le­ri be­ra­be­rin­de ge­ti­re­ce­ği­ni kay­de­den Öz­de­mir, bu­nun ye­ri­ne ça­lı­şan ve emek­li­le­rin ma­aş­la­rın­da iyi­leş­ti­ril­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Öz­de­mir, “Emek­li ve ça­lı­şan­la­rın ma­aş­la­rın­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me eko­no­mi­ye da­ha bü­yük kat­kı sağ­lar. Eko­no­mi can­la­nır. Elin­de pa­ra­sı ar­tan va­tan­daş har­ca­ma ya­par. Ya­pı­la­cak 5 pu­an­lık bir iyi­leş­tir­me be­nim yap­tı­ğım he­sap­la­ma­la­ra gö­re 6-7 mil­yar YTL’ye mal olur. Ama bu­nun oluş­tu­ra­ca­ğı olum­lu et­ki­nin çok da­ha faz­la eko­no­mik, si­ya­sal ve sos­yal ge­ti­ri­si olur. Bu su­ya atı­lan bir ta­şın oluş­tur­du­ğu hal­ka­lar gi­bi eko­no­mi­yi her an­lam­da olum­lu et­ki­ler. O ne­den­le ver­gi in­di­ri­mi ye­ri­ne böy­le bir dü­zen­le­me­ye gi­di­le­bi­lir” de­di. Vatandaşlar fırsatlardan faydalanmalı İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı ile İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan, da­ha son­ra, Bur­sa, Ada­na, Er­zu­rum baş­ta ol­mak üze­re baş­la­yan alış­ve­riş fes­ti­va­li gi­bi or­ga­ni­zas­yon­lar­la, alış­ve­riş yap­mak­tan ka­çı­nan va­tan­daş­lar, in­di­rim fır­sat­la­rın­dan fay­da­lan­ma­ya çağ­rı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT