BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uğur, ba­şa­rı­sı­nı kat­la­ya­cak

Uğur, ba­şa­rı­sı­nı kat­la­ya­cak

55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı, ba­yi­le­ri ile pay­laş­tı.55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı, ba­yi­le­ri ile pay­laş­tı. An­tal­ya’da ba­yi­ler­le bir ara­ya ge­len Uğur So­ğut­ma yö­ne­ti­ci­le­ri, ba­şa­rı­lı ge­çen 2008 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Uğur Şir­ket­ler Gu­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mu­rat Tak­mak­lı, 2009 yı­lın­da ya­tı­rım­la­ra de­vam ede­cek­le­ri­ni ve ül­ke eko­no­mi­si­ne eks­tra kat­kı sağ­la­ma­yı sür­dü­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Uğur So­ğut­ma, Av­ru­pa’nın sa­yı­lı de­rin don­du­ru­cu üre­ti­ci­si fir­ma­la­rın­dan Fri­gor’u sa­tın al­dık­tan son­ra ata­ğa kalk­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT