BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Form Sün­ger’e SAP des­te­ği

Form Sün­ger’e SAP des­te­ği

Boy­dak gru­bu­nun kim­ya ala­nın­da­ki tek te­si­si olan Form Sün­ger, üre­ti­mi­nin ka­pı­la­rı­nı Elsys’e aç­tı ve ve­ri­mi­ni yük­selt­ti.Boy­dak gru­bu­nun kim­ya ala­nın­da­ki tek te­si­si olan Form Sün­ger, üre­ti­mi­nin ka­pı­la­rı­nı Elsys’e aç­tı ve ve­ri­mi­ni yük­selt­ti. Yıl­lık 1.5 mil­yon met­re­küp sün­ger üre­tim ve ke­si­mi ile 10 bin ton el­yaf iş­le­me ka­pa­si­te­si­ne sa­hip Form Sün­ger, böy­le üre­tim, sa­tış, da­ğı­tım ve mu­ha­se­be sü­reç­le­ri­ni Elsys da­nış­man­lı­ğın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len SAP sis­te­mi üze­rin­den yö­ne­te­cek. Kay­se­ri’nin ya­nı sı­ra Ada­pa­za­rı’nda da üre­ti­mi­ni sür­dü­ren Form Sün­ger, Tür­ki­ye’nin en bü­yük ilk 500 şir­ke­ti ara­sın­da yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT