BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enf­las­yo­na re­ka­bet dar­be­si

Enf­las­yo­na re­ka­bet dar­be­si

Ka­sım­da enf­las­yon TÜ­FE’de yüz­de 0.83 art­tı, ÜFE’de yüz­de 0.03 ge­ri­le­di. Ula­şım ve tarımda fiyat gerilerken, giyimde yükseldiKa­sım­da enf­las­yon TÜ­FE’de yüz­de 0.83 art­tı, ÜFE’de yüz­de 0.03 ge­ri­le­di. Ula­şım ve tarımda fiyat gerilerken, giyimde yükseldi Pi­ya­sa­da­ki re­ka­bet tü­ke­ti­ci­ye ya­ra­dı. Özel­lik­le ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri­nin fi­yat re­ka­be­ti­ne gir­me­si, GSM ope­ra­tör­le­ri­nin nu­ma­ra ta­şı­ma­sı se­be­biy­le avan­taj­lı fi­yat­lar­la ko­nuş­tu­ru­yor ol­ma­sı, bu iki sek­tör­de fi­yat­la­rı dü­şür­dü. Ka­sım ayın­da gi­yim, seb­ze ve do­ğal gaz zam­mı­na rağ­men fi­yat in­di­rim­le­ri enf­las­yo­nun da bek­le­nen­den iyi gel­me­si­ne se­bep ol­du. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), ka­sım ayın­da tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rı en­dek­si­nin yüz­de 0.83 arttığını, üre­ti­ci fi­yat­la­rı en­dek­si­nin (ÜFE) ise yüz­de 0.03 ge­ri­le­di­ği­ni açık­la­dı. Pi­ya­sa­lar­da TÜ­FE’nin ay­lık yüz­de 1.12, ÜFE’nin yüz­de 0.71 art­ma­sı bek­le­ni­yor­du. TÜ­İK’ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ka­sım ayı iti­ba­rıy­le yıl­lık enf­las­yon, TÜ­FE’de yüz­de 10.76, ÜFE’de yüz­de 12.25 ol­du. Ocak-ka­sım dö­ne­mi­nde ise TÜ­FE yüz­de 10.52, ÜFE ise yüz­de 12.08 ar­tış gös­ter­di. Gİ­YİM ART­TI, TA­RIM GE­Rİ­LE­Dİ TÜ­FE’de en yük­sek ar­tış yüz­de 2.63 ile gi­yim ve ayak­ka­bı gru­bun­da ger­çek­leş­ti. Alt grup­lar­dan elek­trik, gaz, su sek­tö­rün­de yüz­de 7.82 ar­tış, ima­lat sa­na­yin­de yüz­de 0,56, ta­rım­da yüz­de 1 dü­şüş ger­çek­leş­ti. Ka­sım ayı­nın zam şam­pi­yo­nu yüz­de 21.77’lik ar­tış­la do­ğal­ gaz ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT