BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­zuk psi­ko­lo­ji­ye Mev­la­na re­çe­te­si

Bo­zuk psi­ko­lo­ji­ye Mev­la­na re­çe­te­si

Mes­ne­vi ile has­ta­la­rı­na psi­ko­te­ra­pi ya­pan Dr. Fa­ik Öz­den­gül, an­ti­dep­re­san ilaç al­ma­dan uyu­ya­ma­yan­la­rı Mev­la­na’nın bir­kaç hi­ka­ye­siy­le ra­hat­la­tı­yor.Mes­ne­vi ile has­ta­la­rı­na psi­ko­te­ra­pi ya­pan Dr. Fa­ik Öz­den­gül, an­ti­dep­re­san ilaç al­ma­dan uyu­ya­ma­yan­la­rı Mev­la­na’nın bir­kaç hi­ka­ye­siy­le ra­hat­la­tı­yor. > KON­YA Mev­la­na Ce­la­led­din-i Ru­mi Haz­ret­­le­ri­nin onikinci yüz­yıl­da ka­le­me al­dı­ğı, asır­lar­dır gö­nül ik­li­min­den dam­la­lar su­nan ün­lü Mes­ne­vi­si, gü­nü­müz­de psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lı­ğı olan­la­ra ‘re­çe­te’ ola­rak su­nu­lu­yor. Mes­ne­vi’de­ki hi­ka­ye­ler­le has­ta­la­rı­na psi­ko­te­ra­pi ya­pan Dr. Fa­ik Öz­den­gül, psi­ko­lo­ji ile uğ­ra­şan dok­tor­la­rın Mev­la­na’nın bu ün­lü ese­ri­ni çok iyi bil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü Ulus­la­ra­ra­sı An­ma Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Kon­ya Mev­la­na Kül­tür Mer­ke­zi’nde bir prog­ram dü­zen­le­yen Dr. Öz­den­gül, Mes­ne­vi’nin baş­tan ba­şa in­san­la­rı ol­gun­laş­tı­ran, prob­lem­le­re kar­şı da­ya­nık­lı ha­le ge­ti­ren ve ar­ka­sın­da çok cid­di me­de­ni­yet olan bir ki­tap ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. HAS­TA­YI RA­HAT­LA­TI­YOR Dün­ya­da 800 çe­şit te­ra­pi tek­ni­ği bu­lun­du­ğu­nu an­cak Mes­ne­vi’nin bü­tün bun­la­rı kap­sa­yan ge­nel bir yak­la­şım ser­gi­le­di­ği­ni ve eser­de bu ekol­le­rin her bi­ri­si­nin ör­nek­le­ri­ni gör­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fa­ik Öz­den­gül, Dün­ya­ca ün­lü te­ra­pist Mil­ton Erick­son’un te­ra­pi yön­tem­le­ri ile Mes­ne­vi’de an­la­tı­lan hi­ka­ye­le­rin bi­re bir ör­tüş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Öz­den­gül, “Mes­ne­vi’de­ki hi­ka­ye­ler, anek­dot­lar, ata­söz­le­ri ki­şi­yi tran­sa so­ku­yor ve tel­kin­le­ri da­ha ko­lay ya­pa­bi­li­yor­su­nuz” de­di. Mes­ne­vi’nin bir psi­ko­te­ra­pi ki­ta­bı gi­bi oku­na­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Öz­den­gül, “An­ti­dep­re­san ilaç al­ma­dan uyu­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen­ler şim­di Mes­ne­vi’den bir­kaç hi­ka­ye oku­duk­tan son­ra ra­hat­lık­la uyu­ya­bil­dik­le­ri­ni söy­lü­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT