BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­nat için yol­la­rı ‘al­tın’ ede­cek­ler

Sa­nat için yol­la­rı ‘al­tın’ ede­cek­ler

İs­tan­bul’dan yo­la çı­kan sa­nat­çı­lar dün­ya sey­yah­la­rı­nın izin­de Av­ru­pa’ya dört kol­dan sa­na­t ta­şı­ya­cak.İs­tan­bul’dan yo­la çı­kan sa­nat­çı­lar dün­ya sey­yah­la­rı­nın izin­de Av­ru­pa’ya dört kol­dan sa­na­t ta­şı­ya­cak. İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı’nın, kül­tür­le­r-a­ra­sı di­ya­lo­ğa sa­nat yo­luy­la kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı özel pro­je­si ‘Al­tın Yol­lar’ (Gol­den Rou­tes) geç­ti­ği­miz gün baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin çağ­daş sa­na­tı­nı ve sa­nat­çı­la­rı­nı Av­ru­pa ile bu­luş­tu­ra­cak pro­je kap­sa­mın­da, 2010 yı­lı­na ka­dar dört fark­lı ro­ta­da 18 ül­ke ve 29 kent­te çe­şit­li sa­nat et­kin­lik­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Dört etap­lı pro­je­nin il­ki, “Ju­les Ver­ne’in İzin­de/Ka­ra­de­niz yol­cu­lu­ğu” ile baş­la­dı. Ya­pı­la­cak yol­cu­luk­ta, Var­na, Kös­ten­ce, Odes­sa, Soçi, Ba­tum’da et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Yol­cu­luk, Ni­san ve Ma­yıs’ta “Ev­li­ya Çe­le­bi’nin İzin­de” baş­lı­ğı al­tın­da Bal­kan­lar’da de­vam ede­cek. Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Ko­so­va, Sır­bis­tan ve Bos­na-Her­sek hat­tın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek yol­cu­lu­ğa, fo­toğ­raf­çı, ya­zar ve ka­ri­ka­tü­rist­ler ka­tı­la­cak. Ey­lül-Ekim 2009’da sür­dü­rü­le­cek pro­je­nin üçün­cü eta­bı, “Pi­ri Re­is’in İzin­de”; İs­pan­ya’dan baş­la­ya­rak Fran­sa, İtal­ya ve Yu­na­nis­tan’da Ak­de­niz kül­tür­le­ri­ni bu­luş­tu­ra­cak. Pro­je­nin son eta­bı “Franz Liszt’in İzin­de” ise, Ma­yıs 2010’da Or­ta Av­ru­pa’da ger­çek­le­şe­cek. Sa­nat­çı­lar, 2010’un iki kül­tür baş­ken­ti Ruhr ve Peç’te­ki et­kin­le­rin ar­dın­dan İs­tan­bul’a dö­ne­cek. Ar­dın­dan İs­tan­bul’da yol­cu­lu­ğu özet­le­yen çe­şit­li fes­ti­val ve ser­gi­ler dü­zen­le­ne­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT