BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hitay, Endonezya Fahri Konsolosu

Hitay, Endonezya Fahri Konsolosu

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) Tür­ki­ye-En­do­nez­ya İş Kon­se­yi Baş­kan­lı­ğı’na se­çi­len Tek­no­lo­ji Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Hi­tay, En­do­nez­ya İs­tan­bul Fah­ri Kon­so­lo­su ol­du.Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) Tür­ki­ye-En­do­nez­ya İş Kon­se­yi Baş­kan­lı­ğı’na se­çi­len Tek­no­lo­ji Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emin Hi­tay, En­do­nez­ya İs­tan­bul Fah­ri Kon­so­lo­su ol­du. En­do­nez­ya An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­lik Re­zi­dan­sı’nda dü­zen­le­nen bir tö­ren­le fah­ri kon­so­los­luk be­ra­tı­nı En­do­nez­ya Bü­yü­kel­çi­si Awang Bah­rin’den alan Hi­tay, bu gö­rev se­be­biy­le onur ve mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Hi­tay, ye­ni gö­re­vi ara­cı­lı­ğıy­la iki ül­ke in­sa­nı­nın bir­bi­ri­ni da­ha ya­kın­dan ta­nı­ma­sı ve eko­no­mik plat­form­da ye­ni iş bir­lik­le­ri oluş­tu­rul­ma­sı adı­na ça­lış­ma­lar yü­rüt­me­yi he­def­le­di­ği­ni açık­la­dı. Hi­tay, iki ül­ke ara­sın­da, özel­lik­le sa­vun­ma sa­na­yi, in­şa­at, ener­ji, ma­den­ci­lik, gı­da ve ta­rı­ma da­ya­lı sek­tör­ler­de iş­bir­lik­le­ri ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT