BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bar bas­kın­cı­sı e­şi­ni de öl­dür­müş

Bar bas­kın­cı­sı e­şi­ni de öl­dür­müş

İs­tan­bul A­sa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Gasp Bü­ro A­mir­li­ği e­kip­le­ri, 24 A­ğus­tos 2008 ta­ri­hin­de Av­cı­lar’da­ki mü­zik­li bir res­to­ran­da ça­lı­şan 25 ya­şın­da­ki A.C’nin iş­ken­cey­le ka­çı­rıl­ma­sı o­la­yı­na i­liş­kin baş­lat­tı­ğı so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor.İs­tan­bul A­sa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Gasp Bü­ro A­mir­li­ği e­kip­le­ri, 24 A­ğus­tos 2008 ta­ri­hin­de Av­cı­lar’da­ki mü­zik­li bir res­to­ran­da ça­lı­şan 25 ya­şın­da­ki A.C’nin iş­ken­cey­le ka­çı­rıl­ma­sı o­la­yı­na i­liş­kin baş­lat­tı­ğı so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. A­ra­nan 2 ki­şi­den bi­ri­nin C.N, di­ğe­ri­nin i­se M.F.B. ol­du­ğu öğ­re­nil­di. C.N’nin, şid­det­li ge­çim­siz­lik yü­zün­den Ağ­rı’da­ki e­vi­ni terk e­den e­şi Der­ya N’yi, ko­nuş­mak i­çin gel­di­ği İs­tan­bul’da ta­ban­ca i­le ba­şın­dan vu­ra­rak öl­dür­dü­ğü i­çin de a­ran­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105324
  % 0.39
 • 3.472
  % -0.6
 • 4.1656
  % -0.39
 • 4.7068
  % -0.13
 • 146.472
  % -0.39
 
 
 
 
 
KAPAT