BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir­le­şik A­rap E­mir­li­kleri’nin mil­lî gü­nü kut­lan­dı

Bir­le­şik A­rap E­mir­li­kleri’nin mil­lî gü­nü kut­lan­dı

Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’nin mil­li gü­nü İs­tan­bul’da Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ve­ri­len bir re­sep­si­yon­la kut­lan­dı.Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’nin mil­li gü­nü İs­tan­bul’da Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ve­ri­len bir re­sep­si­yon­la kut­lan­dı. Baş­kon­so­los Es­sa Ab­dul­lah Me­sud’un ev sa­hip­li­ğin­de ve­ri­len re­sep­si­yo­na; ya­ban­cı ül­ke kon­so­los­la­rı, ti­ca­ret adam­la­rı ve çok sa­yı­da seç­kin bir da­vet­li top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı. Mi­sa­fir­le­ri­ni, Baş­kon­so­los Yar­dım­cı­sı Mu­ham­med Ab­bas El Hu­ri ile bir­lik­te ka­pı­da kar­şı­la­yıp tek tek il­gi­le­nen Baş­kon­so­los, ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye ve BA­E ara­sın­da­ki ta­rih­ten ge­len dost­lu­ğun güç­le­ne­rek sürdüğünü ifa­de et­ti. İki ül­ke­nin ar­tan ti­ca­ri iş bir­li­ğin­den öv­güy­le bah­se­den Baş­kon­so­los, bu iliş­ki­le­rin ge­liş­me­sin­de kat­kı­la­rı bu­lu­nan ve re­sep­si­yo­na ka­tı­lan­la­ra te­şek­kür et­ti. Ge­ce­de, ga­ze­te­miz a­dı­na Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak ve Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran da ha­zır bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT