BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şaka yapacak zaman değil

Şaka yapacak zaman değil

Ha­ber şöy­le ve­ril­miş:Ha­ber şöy­le ve­ril­miş: Kre­di kar­tı kul­la­nan­la­ra müj­de. Böy­le bir baş­lı­ğın al­tın­da na­sıl bir ha­ber bek­ler­si­niz? Müj­de de­dik­le­ri kre­di kar­tın­dan 30 YTL ai­dat alı­nı­yor­muş. Tü­ke­ti­ci le­hi­ne ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pı­la­cak­mış... 30 YTL alın­ma­ya­cak­mış. Ne­den­se An­ka­ra­’dan ba­kın­ca her ta­raf yem­ye­şil gö­rü­nü­yor. Bu şa­ka gi­bi ha­ber va­tan­da­şı öf­ke­len­dir­miş... Yüz­ler­ce in­san yo­rum yap­mış. Ki­mi bu ha­be­ri ba­ha­ne et­miş, ki­mi 30 li­ra­lık ai­da­tın kalk­ma­sı­nı müj­de gi­bi su­nan­la­ra ver­miş ve­riş­tir­miş. ............. “(...)’nın ha­li­ni ben­den iyi kim­se an­la­ya­maz 3 ay bo­yun­ca bü­tün ge­ce uyu­ma­dan ağ­la­dım. ic­ra­lık ol­dum. ben de es­na­fım ve pi­ya­sa­da iş ya­pa­bil­mek için bir yer­le­re tu­tun­man la­zım. Al­lah yar­dım­cı­mız ol­sun, in­şal­lah dü­ze­lir. Sen iyi da­ya­nı­yor­sun, ben ke­penk ka­pat­tım ve pa­ra­sız­lık­tan ver­gi­mi bi­le öde­ye­me­dim. Bu­ra­da yo­rum ya­za­cak­lar yap­ma­say­dın et­me­sey­din di­ye­cek­ler­dir. Şim­di­den ce­va­bı­nı ve­re­yim. Ti­ca­ret içe­ri­sin­de bü­yü­düm ve ti­ca­re­tin ne de­mek ol­du­ğu­nu çok ama çok iyi bi­li­yo­rum. İç­ki yok ku­mar yok ev­den işe iş­ten eve idi.” ... “K­re­di kar­tı ol­ma­say­dı 5 se­ne ev­vel ba­ta­cak­tık. kart bi­zi 5 yıl da­ha ta­şı­dı rö­tar­lı ol­du ama yi­ne bat­tık. Sen hâ­lâ ai­dat mai­dat di­yor­sun, git be kar­de­şim ai­dat ne ki, al hep­si se­nin ol­sun. “ ... “Ya­hu bu ban­ka­la­ra ‘kar­de­şim az bek­le bir iki gün için­de kre­di bor­cu­mu öde­ye­ce­ği­m’ de­di mi yan­dın (ha­ni na­mus­lu bir es­naf­sın ya) am­ma­aa­a; ‘ö­de­ye­mi­yo­rum git ne ya­par­san ya­p’ (he­le ta­pu ola­rak da üs­tün­de bi­şey yok­sa) de­din mi adam­lar mum gi­bi sö­nü­yor..Bu mem­le­ket­te na­mus­lu şe­ref­li kal­ma­nın bu ka­dar zor ol­du­ğu­nu söy­le­se­ler inan­maz­dım!” ... “Ar­ka­daş­lar.. Ada­mın (es­naf )50.000 YTL kre­di kar­tı bor­cu var hep­si­ni işi­ne vs. kul­lan­mış. Şim­di kre­di kar­tı te­fe­ci­le­rin­den ay­lık %4 ile ya­tır çek yap­tı­rı­yor .Ya­ni ay­da 2.000 YTL’­yi fai­ze ve­ri­yor. (Ban­ka­dan ol­sa Al­lah mu­ha­fa­za 3500 YTL olur) ... Ben­zi­nin fi­ya­tı­nı 10 ku­ruş dü­şür­me­nin, kart ai­da­tı­nı kal­dır­ma­nın bi­ze ne fay­da­sı var? KDV ve ver­gi dü­zen­le­me­si yap es­naf ra­hat­la­sın pa­ra har­ca­ma­ya baş­la­sın. Kart ai­da­tı kalk­sa ne ola­cak? ... “Ben hep­si­ni ip­tal et­tim. Kart­sız ha­yat gü­zel olu­yor. Ce­bim­de pa­ra var ar­tık. Öte­ki tür­lü ban­ka­yı do­yu­ra­mı­yor­dum.” .... “Bu kriz­de ön­ce kre­di kar­tı bor­cu olan­la­rın borç­la­rı­nı ya­sal ta­ki­be gir­sin gir­me­sin 24 ve­ya 36 ay va­de­li öde­ne­cek şe­kil­de bir dü­zen­le­me ya­pın da in­san­lar borç­la­rı­nı ka­pat­sın­lar. 30 YTL bu­nun ya­nın­da ne ki?” ... “Es­na­fım, 11 adet kre­di kar­tım var. Ai­dat top­la­mı 330 YTL. Ha­aa­a ge­le­lim öde­ye­me­di­ğim borç top­la­mı­na: 100.000 YTL. Şim­di; düş için­den 330 YTL’­yi, ne kal­dı: 99.670 YTL”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT