BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel­li­ler her a­lan­da da­ha ak­tif o­la­cak

En­gel­li­ler her a­lan­da da­ha ak­tif o­la­cak

Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Ö­zür­lü­le­rin ken­di ken­di­le­ri­ne yet­me­le­ri, mes­lek e­di­nip ü­ret­ken ha­le gel­me­le­ri i­çin dur­mak, dinlen­mek yok” de­di.> AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 3 Ara­lık Dün­ya Özür­lü­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu baş­kan­lı­ğın­da bir grup öğ­ren­ci­yi Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da ka­bul et­ti. He­ye­te hi­tap eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, özür­lü­le­re yö­ne­lik sos­yal po­li­ti­ka­la­rı­nı yar­dım de­ğil hak ek­sen­li bir an­la­yış­la oluş­tur­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Er­do­ğan, bu çer­çe­ve­de özür­lü­le­rin ken­di ken­di­le­ri­ne yet­me­le­ri, bel­li bir eği­tim ve kül­tür dü­ze­yi­ne ulaş­ma­la­rı, mes­lek edi­nip üret­ken ha­le gel­me­le­ri için ça­lış­ma­la­ra ön­ce­lik ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Özür­lü­le­re fır­sat eşit­li­ği sağ­la­mak için hem mev­zu­at hem de uy­gu­la­ma­da önem­li bir de­ği­şim sü­re­ci­ni baş­lat­tık­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Tür­ki­ye’de­ki bü­tün ai­le­le­ri­mi­zi özür­lü­le­riy­le bir­lik­te ha­ya­tın her ala­nın­da ak­tif ola­rak ha­ya­tı­nı sür­dü­ren bir ko­nu­ma ge­tir­me­den hiç­bi­ri­mi­ze dur­mak, din­lenmek yok” de­di. Anıt­ka­bir’e en­gel­li asan­sö­rüy­le gel­di­ler > AN­KA­RA Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, 3 Ara­lık Dün­ya Özür­lü­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la, be­ra­be­rin­de­ki he­yet­le Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret et­ti. Say­gı du­ru­şun­dan son­ra Anıt­ka­bir Özel Def­te­ri’ni im­za­la­yan Çu­buk­çu şun­la­rı yaz­dı: “8,5 mil­yon özür­lü va­tan­da­şı­mı­zın ya­şa­dı­ğı me­se­le­le­re ka­lı­cı çö­züm­ler bu­lun­ca­ya ka­dar ça­lı­şa­ca­ğız.” Tö­re­nin ar­dın­dan Anıt­ka­bir’e ge­len te­ker­lek­li san­dal­ye­li en­gel­li­ler, bu­ra­da­ki en­gel­li asan­sö­rü­nü kul­lan­dı. El­ma­dağ Özür­lü­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Hav­va Tir­ya­ki ise, en­gel­li asan­sö­rü­nün çok mas­raf­lı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bü­tün ka­mu ku­rum­la­rın­da böy­le bir asan­sö­rün ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Ka­mu­da 10 bin en­gel­li ça­lı­şı­yor > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Türk Sağ­lık-Sen’in Dün­ya En­gel­li­ler gü­nü se­be­biy­le yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re bin 826’sı ka­dın, 8 bin 140’ı er­kek ol­mak üze­re 9 bin 966 en­gel­li va­tan­daş ka­mu­da me­mur ola­rak is­tih­dam edi­li­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re ka­mu­da en çok 5 bin 34 ki­şiy­le or­to­pe­dik en­gel­li­ler is­tih­dam edi­lir­ken ikin­ci sı­ra­da ise 2 bin 269 ki­şi ile gör­me en­gel­li­ler bu­lu­nu­yor. Bu­nu; zi­hin­sel 376, işit­me 366, işit­me ve ko­nuş­ma 282, ko­nuş­ma 75 ve di­ğer 1564 en­gel­li oluş­tu­ru­yor. Dev­let­te, özür ora­nı yüz­de 81 ile yüz­de 100 olan bin 185 en­gel­li iş ya­pı­yor. Ça­lı­şan en­gel­li­le­rin en bü­yük ke­si­mi­ni ise li­se me­zun­la­rı oluş­tu­ru­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT