BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­ni­yet’ten Di­yar­ba­kır ­Be­le­di­ye­si’ne in­ce­le­me

Em­ni­yet’ten Di­yar­ba­kır ­Be­le­di­ye­si’ne in­ce­le­me

Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin or­ta re­fü­je yap­tı­ğı dü­zen­le­me­de çi­çek­ler­le oluş­tu­ru­lan yıl­dı­zın te­rör ör­gü­tü PKK’nın amb­le­mi­ni yan­sıt­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le in­ce­le­me baş­lat­tı.> Rem­zi Bu­rul­day Dİ­YAR­BA­KIR İHA ­Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan a­na cad­de­de­ki or­ta re­fü­je çi­cek­ler­le ya­pı­lan sem­bol, bir an­da Di­yar­ba­kır gün­de­mi­ne o­tur­du. Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin or­ta re­fü­je yap­tı­ğı dü­zen­le­me­de çi­çek­ler­le oluş­tu­ru­lan yıl­dı­zın te­rör ör­gü­tü PKK’nın amb­le­mi­ni yan­sıt­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le in­ce­le­me baş­lat­tı. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, Be­le­di­ye’den ya­pı­lan açık­la­ma­da ise, yıl­dı­zın amb­lem­le il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. Öte yan­dan, Av­ru­pa Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma Asamb­le­si, te­rör ör­güt PKK’yı kı­na­ya­rak, Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Kon­se­yi ve Ba­tı Av­ru­pa Bir­li­ği (BAB) Kon­se­yin­den, ör­gü­tün üye ül­ke­ler­de­ki fa­ali­yet­le­ri­ne kar­şı da­ha dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di. İn­gi­liz par­la­men­ter Ro­bert Wal­ter ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Tür­ki­ye-Irak Sı­nı­rın­da Te­rö­rist Fa­ali­yet­ler” ko­nu­lu ra­por da Asamb­le ge­nel ku­ru­lun­da oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Ge­nel ku­rul­da söz alan Türk he­ye­ti baş­ka­nı AK Par­ti mil­let­ve­ki­li Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu ise, böl­ge­de yol, okul ve has­ta­ne ya­pı­mı ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra ana­dil öğ­re­ti­mi ve Kürt­çe ya­yın­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT