BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ba­ğış: Tür­ki­ye ar­tık ­RA­CON ke­se­bi­li­yor

Ba­ğış: Tür­ki­ye ar­tık ­RA­CON ke­se­bi­li­yor

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, son dö­nem­de yü­rü­tü­len ba­şa­rı­lı dış iliş­ki­ler ve ge­li­şen ti­ca­ret sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ‘Ana­do­lu ta­bi­riy­le’ ra­con ke­se­bil­di­ği­ni söy­le­di.E­ge­men Ba­ğış, AK Par­ti Kay­se­ri teş­ki­lat­la­rın­da dü­zen­le­nen te­ma­yül yok­la­ma­sın­da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, son dö­nem­de yü­rü­tü­len ba­şa­rı­lı dış iliş­ki­ler ve ge­li­şen ti­ca­ret sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ‘Ana­do­lu ta­bi­riy­le’ ra­con ke­se­bil­di­ği­ni söy­le­di. AK Par­ti Kay­se­ri teş­ki­lat­la­rın­da bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ve il­çe be­le­di­ye­le­ri baş­kan­la­rı için ger­çek­leş­ti­ri­len te­ma­yül yok­la­ma­sın­da ko­nu­şan Ba­ğış, AK Par­ti ik­ti­da­rıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye’nin önem­li me­sa­fe­ler ka­tet­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “47 yıl ara­dan son­ra Tür­ki­ye, oylamada birçok ülkenin tam desteğini alarak BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­si olu­yor. Bu­ra­sı en kri­tik ka­rar al­ma me­ka­niz­ma­sı­dır. Dün­ya­da iki ül­ke ara­sın­da so­run ol­sa Ana­do­lu ta­bi­riy­le ‘ra­con ke­se­cek’ Gü­ven­lik Kon­se­yi’nde Tür­ki­ye ye­ri­ni al­mış­tır” de­di. Ege­men Ba­ğış, “Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar AK Par­ti Tür­ki­ye’de­ki bü­tün ke­sim­le­rin bi­rin­ci umu­du ol­ma­ya de­vam ede­cek” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT