BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yol­suz­lu­ğa KU­RUL f­re­ni

Yol­suz­lu­ğa KU­RUL f­re­ni

Hü­kü­met, ka­mu­da u­sul­süz­lük ve yol­suz­luk id­di­a­la­rı­nı in­ce­le­mek maksadıyla ö­zel bir üst ku­rul o­luş­tu­rul­ma­sı i­çin düğ­me­ye bas­tı> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Hü­kü­met, Tür­ki­ye’de­ki bü­tün ka­mu, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da­ki yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı in­ce­le­mek ve araş­tır­mak­la gö­rev­li ola­cak Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Üst Ku­ru­lu­nun ku­rul­ma­sı için ha­re­kete geç­ti. Av­ru­pa Bir­li­ği’nin (AB) iler­le­me ra­por­la­rın­da da yer alan Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Üst Ku­ru­lu ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­lar son aşa­ma­ya gel­di. Baş­ba­kan­lık bün­ye­sin­de­ki hu­kuk­çu­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ku­rul tas­la­ğıy­la il­gi­li son ka­ra­rı Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve­re­cek. Tas­la­ğa gö­re, üst ku­rul di­ğer üst ku­rul­lar gi­bi 7 üye­den olu­şa­cak. Ka­mu­da gö­rev yap­mış mü­fet­tiş, avu­kat, üst dü­zey bü­rok­rat, ye­rel yö­ne­tim tem­sil­ci­le­ri gi­bi mes­lek grup­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ku­rul­da gö­rev ya­pa­cak. Ku­rul üye­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ata­na­cak, an­cak özerk bir ni­te­li­ğe sa­hip ola­cak. İH­BAR HAT­TI KU­RU­LA­CAK Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Üst Ku­ru­lu, ka­mu ku­rum­la­rı ve be­le­di­ye­ler­de­ki her tür­lü yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı araş­tı­ra­cak, bun­la­rı ta­kip ede­cek ve ge­re­kir­se yar­gı­ya in­ti­kal et­ti­re­cek. Tas­la­ğın ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de yol­suz­luk ih­bar­la­rı tek mer­kez­de top­lan­mış ola­cak. İd­di­ala­rı in­ce­le­ye­cek üst ku­rul, yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­nin top­lum­sal kül­tür ha­li­ne gel­me­si için de stra­te­ji üre­te­cek. Ku­ru­lun ça­lış­ma­la­rı yü­rü­te­bil­me­si için çok sa­yı­da uz­man da kad­ro­ya alı­na­rak gö­rev­len­di­ri­le­cek. Yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın bil­di­ri­le­bil­me­si için Ku­rul bün­ye­sin­de bir de ih­bar hat­tı ku­ru­la­cak. İh­bar hat­tı­na her tür­lü yol­suz­luk ve usul­süzlük id­di­ala­rı ile­ti­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT