BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan ve Baş­buğ’a k­riz tat­bi­ka­tı

Er­do­ğan ve Baş­buğ’a k­riz tat­bi­ka­tı

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Gü­ven 2008 Mil­li Kriz Yö­ne­ti­mi Tat­bi­ka­tı’nın seç­kin göz­lem­ci gü­nü­ne ka­tıl­dı.Er­do­ğan ve Baş­buğ, tat­bi­ka­tın ya­pıl­dı­ğı di­ğer birimlerle TÜ­Bİ­TAK’ın ürettiği k­rip­to­lu sis­tem sa­ye­sin­de te­mas kur­du. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, Gü­ven 2008 Mil­li Kriz Yö­ne­ti­mi Tat­bi­ka­tı’nın seç­kin göz­lem­ci gü­nü­ne ka­tıl­dı. Tat­bi­kat­ta, Baş­ba­kan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı’na Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) Ge­nel Sek­re­te­ri Tah­sin Bur­cu­oğ­lu ta­ra­fın­dan bri­fing ve­ril­di. Gü­ven 2008 tat­bi­ka­tı­na, Baş­ba­kan­lık, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, 15 Ba­kan­lık, 25 ku­rum-ku­ru­luş, Ada­na, An­ka­ra, Di­yar­ba­kır, İs­tan­bul, Ko­ca­eli, Mar­din, Mer­sin ve Şır­nak va­li­lik­le­ri ile 3 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun ka­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Bur­cu­oğ­lu, tat­bi­kat­ta ül­ke­nin özel­lik­le kim­ya­sal ve bi­yo­lo­jik ko­nu­lar­da­ki im­kân ve ka­bi­li­yet­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti. So­ğuk sa­va­şın so­na er­me­siy­le bir­lik­te as­ke­ri teh­di­din bü­yük öl­çü­de or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bur­cu­oğ­lu, bu­nun ye­ri­ni te­rö­rizm, et­nik ça­tış­ma­lar, kit­le im­ha si­lah­la­rı­nın kon­trol­süz ya­yıl­ma­sı, te­rö­rizm ve tek­no­lo­jik teh­dit­le­rin al­dı­ğı­nı an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT