BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trabzon’da t­rans­fer ha­rekâ­tı

Trabzon’da t­rans­fer ha­rekâ­tı

T­rab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Er­sun Ya­nal’dan ek­sik­ler ko­nu­sun­da ra­por is­te­diHER ŞEY AV­RU­PA İÇİN Trab­zons­por’da Ko­ca­elis­por ma­çı son­ra­sı Baş­kan Sad­ri Şe­ner, As­baş­kan Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal ve Fut­bol Ko­or­di­na­tö­rü Öz­kan Sü­mer’in bir ara­ya ge­le­rek trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tır­ma­sı bek­le­ni­yor. Ya­nal’dan ta­kım­da­ki ek­sik­lik­ler ko­nu­sun­da bir ra­por ala­cak olan Şe­ner’in, bu doğ­rul­tu­da bir trans­fer büt­çe­si ha­zır­la­mak için düğ­me­ye bas­tı­ğı da öğ­re­nil­di. Se­zon so­nun­da Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma­yı çok ar­zu eden Şe­ner, ta­kı­mın ahen­gi­ni boz­ma­ya­cak bir iki trans­fe­re ye­şil ışık yak­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. YA­NAL: BİR­LİK OLA­LIM Öte yan­dan Si­vas ve Kay­se­ri be­ra­ber­lik­le­ri son­ra­sı eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi olan Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, bu­nu do­ğal kar­şı­la­dı­ğı­nı an­cak li­gin şu an­da zir­ve­sin­de ol­duk­la­rı ger­çe­ği­nin de unu­tul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. “Ko­ca­elis­por’la ya­pa­ca­ğı­mız maç­ta ta­kı­ma des­tek çı­kıl­ma­sı­nı bek­li­yo­rum” di­yen Ya­nal, “Bu ta­kı­mı ba­şa­rı­la­ra koş­tur­mak is­ti­yor­sak bir­lik ol­ma­lı­yız. Ko­ca­elis­por’u ye­ne­rek zir­ve­de ra­hat­la­mak is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bu ara­da Baş­kan Sad­ri Şe­ner’in Er­sun Ya­nal ile bir gö­rüş­me ya­pa­rak, ar­ka­sın­da ol­du­ğu me­sa­jı­nı ver­di­ği öğ­re­nil­di. ­Gi­ray Kaçar: Fut­bo­la a­çım ­Ce­za­lı E­ge­men’in yok­lu­ğun­da Ko­ca­e­lis­por’a kar­şı for­ma giy­me­si bek­le­nen Gi­ray Ka­çar, bu şan­sı i­yi kul­la­na­ca­ğı­nı i­fa­de et­ti. Gi­ray, “Ye­dek kal­mak be­ni çok hırs­lan­dır­dı. Fut­bo­la a­çım” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Si­vas ve Kay­se­ri be­ra­ber­lik­le­ri­ne de­ği­nen genç fut­bol­cu, “Her ma­çı ka­za­na­cak­sı­nız di­ye bir şey yok. Üs­te­lik li­gi­mi­zin ka­li­te­si de art­tı. Bu so­nuç­lar bi­zim kö­tü ve­ya du­rak­la­ma dö­ne­min­de ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­mez” vur­gu­su yap­tı. For­vet­ler şut ça­lış­tı Trab­zons­por, evin­de oy­na­ya­ca­ğı Ko­ca­eli ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün de sür­dür­dü. İd­ma­na bü­tün fut­bol­cu­lar ek­sik­siz ka­tıl­dı. Er­sun Ya­nal oyun­cu­la­rı­na pas ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç yap­tır­dı. Fut­bol­cu­la­rın çift ka­le maç­ta is­tek­li ol­duk­la­rı göz­len­di. İd­ma­nın son bö­lü­mün­de ise for­vet oyun­cu­la­rı Umut, Gök­han, Er­gin ve Isa­ac, Tony Sylva’nın ko­ru­du­ğu ka­le­ye bol bol şut çek­ti. İ­li­şki­le­ri ke­sil­di T­rab­zons­por’da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan Ha­san ve Er­dinç i­le geç­ti­ği­miz se­zo­nun or­ta­la­rın­da ku­lü­be hiç­bir ha­ber ver­me­den T­rab­zon’dan ay­rı­lan Ö­mer Rı­za’nın, ku­lüp­le tüm i­liş­ki­le­ri ke­sil­di. Bu fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­ten a­la­cak­la­rı­na kar­şı­lık TFF’ye baş­vu­ra­rak bon­ser­vis­le­ri­ni al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bor­do-­ma­vi­li ta­kım­da Gi­ne­li fut­bol­cu Ja­bi de, a­la­cak­la­rı­na kar­şı­lık bon­ser­vi­si­ni al­mak i­çin FI­FA’ya baş­vur­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT