BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dik­kat, F. Bah­çe’yi ya­ka­cak­lar!

Dik­kat, F. Bah­çe’yi ya­ka­cak­lar!

Son gün­ler­de ga­ze­te­le­rin spor say­fa­la­rın­da ve de spor ga­ze­te­le­ri­nin he­men he­men hep­sin­de Fe­ner­bah­çe’nin, Av­ru­pa ve La­tin Ame­ri­ka’dan, ocak ayın­da pa­ha­lı trans­fer­ler ya­pa­ca­ğı şek­lin­de ha­ber­ler gi­de­rek sık­ça yer al­ma­ya baş­la­dı.Son gün­ler­de ga­ze­te­le­rin spor say­fa­la­rın­da ve de spor ga­ze­te­le­ri­nin he­men he­men hep­sin­de Fe­ner­bah­çe’nin, Av­ru­pa ve La­tin Ame­ri­ka’dan, ocak ayın­da pa­ha­lı trans­fer­ler ya­pa­ca­ğı şek­lin­de ha­ber­ler gi­de­rek sık­ça yer al­ma­ya baş­la­dı. Bu ha­ber­ler, hem de as­tro­no­mik ra­kam­lar­la çer­çe­ve­le­nip ger­çek­le­şir­se, Fe­ner­bah­çe fe­la­ke­tin eşi­ği­ne ka­dar ge­le­cek, hat­ta hat­ta fe­la­ket ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır. Çün­kü Fe­ner­bah­çe’nin bor­cu, hiç de öy­le son Di­van Top­lan­tı­sın­da açık­lan­dı­ğı gi­bi dört yı­la da­ya­lı 125 mil­yon YTL de­ğil, bu ra­ka­mın çok çok üs­tün­de­dir. Çün­kü bu 125 mil­yon YTL sa­de­ce ve sa­de­ce bu se­zon ba­şı alı­nan Ara­go­nes ve eki­biy­le, Güi­za, Em­re ve Bu­rak‘a bu sü­re­de öde­ne­cek mik­tar­dır. Bu­ra­dan da ba­kı­la­ca­ğı gi­bi bu ra­ka­mın için­de gö­rün­me­yen ban­ka­la­ra olan kre­di borç­la­rı, di­ğer fut­bol­cu­la­ra öde­ne­cek mik­tar­lar, ver­gi, si­gor­ta ve de ol­maz­sa ol­maz gi­der­ler­le bor­cun 200 mil­yon YTL’nin çok üze­rin­de ol­du­ğu ger­çe­ği or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Za­ten as­baş­kan­lar­dan Ali Koç ve Şe­kip Mos­tu­roğ­lu dü­zen­le­dik­le­ri son ba­sın top­lan­tı­sın­da bu ko­nuy­la il­gi­li bir so­ru­ya ce­vap ver­mek şöy­le dur­sun, bu ko­nu­lar­dan bil­gi­le­ri ol­ma­dık­la­rı şek­lin­de da­ha va­him bir tu­tum ser­gi­le­miş­ler­di. Şim­di fe­la­ke­tin ne­re­den, na­sıl kay­nak­lan­dı­ğı ve bu ocak­ta ya­pı­la­ca­ğı id­di­a edi­len trans­fer­le­rin han­gi tah­ri­ba­tı ya­pa­ca­ğı­na ba­ka­lım... Bi­lin­di­ği gi­bi Fe­ner­bah­çe’nin Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu önü­müz­de­ki 2009 yı­lı­nın ma­yıs ayın­da ya­pı­la­cak. Bu­gün fut­bol­da Fe­ner­bah­çe’nin gel­di­ği yer, özel­lik­le es­ki üye­le­ri ve de Fe­ner­bah­çe ol­gu­su­na baş­kan ka­tın­dan de­ğil, yü­rek­ten ba­kan üye­le­ri­nin key­fi­ni faz­la­sı ile boz­muş du­rum­da­dır. Ve de gi­de­rek her ke­sim­den yük­se­len ses­ler­den, ma­yıs ayın­da­ki kon­gre­ye, ka­zan­ma şan­sı çok da yük­sek ol­ma­sa, mut­la­ka güç­lü bir baş­kan ada­yı­nın çı­ka­bi­le­ce­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Bu­ra­dan ba­kın­ca in­sa­nın ak­lı­na çok es­ki bir çift söz ve de ya­kın geç­miş­ten ba­zı söz­ler ge­li­yor. Bu söz­ler­den da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da edi­le­ni­ni bir ha­tır­la­ya­lım. Dev­rin baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ken­di­si­ne ra­kip çı­ka­bi­le­ce­ği şek­lin­de­ki ha­ber­ler üze­ri­ne, “Ada­mın ku­ca­ğı­na bom­ba­yı bı­ra­kım” de­miş­ti. Ve ta­bi­i ki or­ta­da kim­se kal­ma­mış­tı. Yi­ne ya­kın bir geç­miş­te, Aziz Yıl­dı­rım‘a ra­kip çı­ka­bi­le­ce­ği şek­lin­de­ki ge­liş­me­ler üze­ri­ne ay­nı Yıl­dı­rım, “O aday kim­se ge­lir an­cak tek ba­şı­na he­sap­la­ra ba­ka­bi­lir. Ve işi bit­ti­ğin­de de açık­la­ma ya­pa­maz” di­ye ko­nuş­muş­tu. Bu ada­yın Meh­met Ali Ay­dın­lar ol­du­ğu da unu­tul­ma­ma­lı­dır. Ve ge­li­nen nok­ta­da bor­cun hiç de öy­le dört yı­la ya­yıl­mış sa­de­ce 125 mil­yon YTL ol­ma­dı­ğı göz önün­de tu­tu­lur­sa, Yıl­dı­rım‘ın ye­ni ve bo­şu­na pa­ha­lı bir trans­fer ha­re­ke­ti ile ku­lü­bün bor­cu­nu bel­ki de 300 mil­yon YTL’le­re yük­sel­te­rek, “Ku­ca­ğa bom­ba bı­rak­mak” stra­te­ji­si­ni güç­len­di­re­ce­ği yo­lu­na gi­de­ce­ği gö­rül­mek­te­dir. Ta­bii bu ara­da da baş­kan ada­yı­nın, ufuk­tan ka­ra­ya in­miş böy­le bir ra­kam kar­şı­sın­da da ku­lü­be gi­rip he­sap­la­ra bak­ma zah­me­ti­ni de gös­ter­me­ye­ce­ği aşi­kar­dır. Böy­le­ce kö­tü gi­den, bu­gün için fut­bol­da, se­zo­nun ar­dın­dan Ge­nel Ku­rul­da baş­kan ada­yı ola­rak çık­mak he­men he­men müm­kün ol­ma­ya­cak­tır. Çün­kü ku­lü­bün bor­cu kim­se­nin al­tı­na gi­re­me­ye­ce­ği bo­yut­la­ra yük­se­le­cek ve böy­le­ce Yıl­dı­rım sal­ta­na­tı de­vam ede­cek­tir. Son­ra­sı mı? Ben­den son­ra tu­fan!
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT