BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ge­mi a­zı­ya al­dı­lar...

Ge­mi a­zı­ya al­dı­lar...

Dün ge­ce­nin gi­riş ve ge­liş­me bö­lüm­le­rin­de sa­ha­ya ha­ri­ka ya­yı­lan, sa­vu­nan ve hü­cum ede­bi­len, yar­dım­laş­ma­nın do­ruk­la­rın­da ve de üs­te­lik atan ve tu­tan bir Ga­la­ta­sa­ray iz­le­dik.Dün ge­ce­nin gi­riş ve ge­liş­me bö­lüm­le­rin­de sa­ha­ya ha­ri­ka ya­yı­lan, sa­vu­nan ve hü­cum ede­bi­len, yar­dım­laş­ma­nın do­ruk­la­rın­da ve de üs­te­lik atan ve tu­tan bir Ga­la­ta­sa­ray iz­le­dik. Bu­nun adı “Av­ru­pa­lı kim­li­ği” mi­dir, yok­sa Tür­ki­ye’de üze­ri­ne art ni­yet­li ola­rak gel­dik­le­ri ta­kı­mın “ya­yın­dan bo­şa­lıp ge­mi azı­ya al­mış” ha­li mi­dir, onu bi­le­mem. An­cak Lin­coln‘e ya­pı­lan­lar ça­lı­nı­yor ve Bre­zil­ya­lı “top sek­tir­me­ci” şi­ir gi­bi oy­nu­yor­du... Ay­rı­ca ya­rım ya­ma­lak da ol­sa To­pal ve Ba­rış‘ın dö­nü­şü ikin­ci böl­ge­de­ki di­ren­ci kat­la­ya­rak bü­yüt­müş­tü. Gi­riş bö­lü­mün­de­ki tek so­run, oyu­nu 40-50 met­re ara­sın­da bir ko­ri­dor kul­la­na­rak müt­hiş oy­na­yan Sab­ri‘nin or­ta­dan yar­dım ala­ma­dı­ğı için bo­şalt­mak du­ru­mun­da kal­dı­ğı sağ ka­na­dın yal­nız­lı­ğıy­dı. Ora­dan de­ne­di­ler. De­ne­mek­ten öte­ye ge­çe­me­di­ler... Bu oyun, bu­ra­da on­la­ra “oy­na­tıl­ma­yan” oyun­du... Dev­re sa­ha­da­ki üs­tün­lü­ğün ta­be­la­da­ki eşit­li­ğe mah­kum gö­rün­tü­süy­le bit­ti... Ben “so­nuç bö­lü­mü­nü” me­rak­la bek­ler bul­dum ken­di­mi... Gi­riş ve ge­liş­me­nin bu ka­dar doğ­ru ve iyi ol­du­ğu bir ma­çın so­nu­cu da iyi ol­ma­lıy­dı. İkin­ci ya­rı­da di­ren­ci­ni sür­dü­rür gi­bi gö­rün­me­si­ne rağ­men asıl di­re­nen Al­man ra­kip ol­du. İki kez öne geç­me şan­sı­nı ya­ka­la­dı­lar ama hep­si na­fi­le ça­ba­lar ola­rak kal­dı. Son­ra İtal­yan ha­kem ilk ya­rı­da “ve­re­bi­le­cek iken ver­me­di­ği” po­zis­yo­nun te­la­fi­si­ni bul­du ve bu kez de “ver­me­ye­bi­le­cek iken ver­di­ği” pe­nal­tıy­la “so­nuç” bö­lü­mü­nün de Ga­la­ta­sa­ray’ın le­hi­ne ol­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ga­la­ta­sa­ray dün ge­ce güç­lü bir ra­ki­be kar­şı, ken­di­sin­den haz­zet­me­yen­le­ri üze­cek bir so­nuç al­dı. Üs­te­lik bu­nu ra­ki­bi­ni eze­rek ve 6 da­ki­ka­sı­nı “ge­mi azı­ya al­mış gi­bi” oy­na­ya­rak el­de et­ti. Bi­ri­le­ri­ni üz­dü ama n’apa­lım... Ne­ti­ce­de üç bö­lü­mü de bi­ze gu­rur ve­re­rek oy­na­yan bir Türk ta­kı­mı idi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT