BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­da’yı din­le Skib­be

Ar­da’yı din­le Skib­be

G.Sa­ray, “Pat­ron kim?” tar­tış­ma­sıy­la za­man kay­be­de dur­sun, Ar­da hem bu so­ru­nun ce­va­bı­nı ver­di hem de Skib­be‘ye na­zik bir me­saj gön­der­di, ‘’Sol­da oy­na­sam da­ha iyi olur’’ söz­le­riy­le.G.Sa­ray, “Pat­ron kim?” tar­tış­ma­sıy­la za­man kay­be­de dur­sun, Ar­da hem bu so­ru­nun ce­va­bı­nı ver­di hem de Skib­be‘ye na­zik bir me­saj gön­der­di, ‘’Sol­da oy­na­sam da­ha iyi olur’’ söz­le­riy­le. Ne­den sol­da oy­na­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de, ‘’Oyu­nu da­ha iyi oku­yo­rum. Bu böl­ge­ye gö­re stra­te­ji ge­liş­tir­dim. Kar­şım­da­ki ra­ki­bi ge­çe­bi­le­ce­ğim 7-8 se­çe­ne­ğim oluş­tu. Ke­well ile ka­nat de­ğiş­tir­me­miz ra­ki­bi de şa­şır­tı­yor!’’ di­ye bir gü­zel izah et­ti. Ka­na­atim­ce Skib­be, Ar­da‘nın söz­le­ri­ni ya­ba­na at­ma­ma­lı! mıhlama “Fut­bol­cu cin gi­bi­dir. Ka­ra tah­ta­ya te­be­şir­le kad­ro­yu yaz­ma­ya baş­la­dı­ğı an­da ho­ca­sı­nın ni­ye­ti­ni an­lar.” > Mus­ta­fa De­niz­li Bu fi­na­li ka­zan Şe­nol Ho­cam G.Ko­re Li­gi’ne odak­lan­dık, Şe­nol Gü­neş‘in ta­kı­mı FC Seo­ul şam­pi­yon­lu­ğa koş­tu­ğu için. Ama bi­li­yo­ruz ki fi­nal­ler bu­gü­ne ka­dar hep ters gel­di Şe­nol Ho­ca­ya. Ama her şe­yin bir il­ki var. Umu­yo­ruz bu de­fa o ilk ger­çek­leş­sin ve Şe­nol Ho­ca hiç de­ğil­se bu iki ayak­lı fi­na­li ve şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­sın. Dilber nerede yaşıyor? Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu‘nun tek­nik di­rek­tör­le­ri ka­bu­lün­de TÜ­FAD Baş­ka­nı İs­ma­il Dil­ber sa­yın ba­ka­na ne de­se be­ğe­nir­si­niz? “Bir tek­nik ada­mın di­ğer bir tek­nik ada­mın aya­ğı­nı kay­dır­dı­ğı id­di­ası doğ­ru de­ğil­dir.” Şaş­tım kal­dım. Sa­yın Dil­ber siz ner­de ya­şı­yor­su­nuz? Ay­rı­ca tek­nik adam­la­rın tek so­ru­nu ver­gi di­lim­le­ri­nin yük­sek­li­ğiy­miş! Af­fe­der­si­niz sa­yın Dil­ber, der­ne­ği­ni­ze üye kaç tek­nik adam var ve bun­la­rın yüz­de ka­çı is­tih­dam edi­le­bil­miş du­rum­da? Bu ül­ke­de tek­nik adam­la­rın prob­le­mi ka­za­nan­dan da­ha az ver­gi alın­ma­sı mı yok­sa boş­ta ge­zen bin­ler­ce tek­nik ada­mı is­tih­dam ede­cek bir sis­te­min ku­rul­ma­sı mı? Mehmet Özdilek’in sırrı On­dan ön­ce An­tal­yas­por 9 maç­ta top­la­dı­ğı 2 pu­an­la li­gin di­bi­ne de­mir at­mış ve ka­le­sin­de gör­dü­ğü 19 gol­le en faz­la gol yi­yen iki ta­kı­mın­dan bi­ri ola­rak ümit­le­ri tü­ket­miş­ti. Bu risk­li or­tam­da Meh­met Öz­di­lek ta­kı­mın ba­şı­na geç­ti ve An­tal­yas­por’u şah­lan­dır­dı: 5 maç­ta 2 ga­li­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik ve 9 pu­an! Na­mağ­lup! Mil­ne, Da­um, Sca­la, Pi­on­tek, Te­rim ve De­niz­li ile ça­lış­mış ol­ma­sı­nın bir et­ki­si var mı, di­ye dü­şü­nür­ken ara­dı­ğım ce­va­bı ka­le­ci Ömer Çat­kıç ver­di: “Güç­lü ka­rak­te­ri, plân­lı ça­lış­ma sis­te­mi kla­sik tek­nik adam pro­fi­li­nin ak­si­ne oyun­cu­la­rıy­la kur­du­ğu dost­ca iliş­ki ve bi­ze kay­bo­lan gü­ve­ni­mi­zi ye­ni­den ka­zan­dı­ran bir li­der olu­şu!” Şim­di Es­ki­şe­hir ve son­ra F.Bah­çe kar­şı­sın­da test edi­le­cek Şi­fo... Ba­ka­lım 5 maç­ta 5 gol atıp sa­de­ce 3 gol yi­yen An­tal­ya­lı oyun­cu­lar, ho­ca­la­rı­nın yü­zü­nü gül­dür­me­ye de­vam ede­bi­le­cek mi? AN­KET En be­ğen­di­ği­niz tek­nik adam han­gi­si? > - Ay­kut Ko­ca­man (An­ka­ras­por) > - Ünal Ka­ra­man (An­ka­ra­gü­cü) > - Meh­met Öz­di­lek (An­tal­yas­por) > - Mus­ta­fa De­niz­li (De­niz­lis­por) > - Gü­venç Kur­tar (Bur­sas­por) > - Ümit Ka­yı­han (De­niz­lis­por) > - Rı­za Ça­lım­bay (Es­ki­şe­hirs­por) > - Lu­is Ara­go­nes (Fe­ner­bah­çe) > - Mic­ha­el Skib­be (Ga­la­ta­sa­ray) > - Nu­rul­lah Sağ­lam (Ga­zi­an­teps­por) > - Sa­met Ay­ba­ba (Genç­ler­bir­li­ği) > - Er­do­ğan Arı­ca (Ha­cet­te­pe) > - Ab­dul­lah Av­cı (İ.B.B.) > - To­lu­nay Kaf­kas (Kay­se­ris­por) > - Yıl­maz Vu­ral (Ko­ca­elis­por) > - Gi­ray Bu­lak (Kon­yas­por) > - Bü­lent Uy­gun (Si­vass­por) > - Er­sun Ya­nal (Trab­zons­por) (Not: Ce­vap­la­rı­nı­zı ma­il ad­re­si­me gön­der­me­ni­zi bek­li­yo­rum. So­nuç­lar ilk ya­rı so­nun­da açık­la­na­cak­tır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT