BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FİRE İSTEMİYORUM

FİRE İSTEMİYORUM

F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan oy­na­dık­la­rı fut­bo­lu ve fut­bol­cu­la­rı­nı sa­vu­nan Mus­ta­fa De­niz­li, An­ka­ras­por ma­çı ön­ce­sin­de oyun­cu­la­rı­nı uyar­dıF.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan oy­na­dık­la­rı fut­bo­lu ve fut­bol­cu­la­rı­nı sa­vu­nan Mus­ta­fa De­niz­li, An­ka­ras­por ma­çı ön­ce­sin­de oyun­cu­la­rı­nı uyar­dı ÖN­CE­LİK AN­KA­RA’DA Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, F.Bah­çe der­bi­si­nin ar­dın­dan ya­şa­nan ger­gin­li­ği iki haf­ta son­ra oy­na­na­cak olan G.Sa­ray der­bi­si­ni ka­za­na­rak te­la­fi et­mek is­ti­yor. An­cak tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, G.Sa­ray ma­çı ön­ce­sin­de İnö­nü Sta­dı’nda oy­na­ya­cak­la­rı An­ka­ras­por ve A.Gü­cü maç­la­rı­nın en az der­bi ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Geç­ti­ği­miz gün Del-Ma­le ba­lık lo­kan­ta­sın­da oyun­cu­la­rıy­la öğ­le ye­me­ği yi­yen De­niz­li, F.Bah­çe kar­şı­sın­da oy­na­nan fut­bol­dan mem­nun ol­du­ğu­nu tek­rar­lar­ken, fut­bol­cu­la­rı­na iki An­ka­ra ta­kı­mıy­la İnö­nü Sta­dı’nda oy­na­ya­cak­la­rı maç­la­rın öne­mi­ni an­lat­tı ve uya­rı­lar­da bu­lun­du. “6 PU­AN ÇOK ÖNEM­Lİ” Ko­nuş­ma­sı­na baş­la­ma­dan ön­ce “Her za­man söy­le­di­ğim gi­bi ta­raf­ta­rı­mız böy­le bir ta­kı­ma sa­hip ol­du­ğu için gu­rur duy­ma­lı. Ama dik­kat­li ola­lım, ta­dı­mız kaç­ma­sın” di­yen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “G.Sa­ray der­bi­si­ne ka­dar zir­ve­nin şu an­ki şek­lin­de de de­ğiş­me­ler ola­cak­tır. Bu se­bep­le, se­yir­ci­miz önün­de oy­na­ya­ca­ğı­mız bu maç­lar­da ala­ca­ğı­mız 6 pu­an çok önem­li. An­cak, avan­taj gi­bi gö­rü­len bu or­tam de­za­van­ta­ja dön­me­sin. Bi­rey­sel ha­ta­lar bü­tün emek­le­ri bo­şa çı­ka­ra­bi­lir. Fi­re is­te­mi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. De­niz­li ay­rı­ca, “Ken­di­ni­zi her an for­ma gi­ye­cek­miş gi­bi ha­zır tu­tun. Önü­müz­de­ki haf­ta­lar için de­ği­şik dü­şün­ce­le­rim var” de­di. > Bilgehan Can BEŞİKTAŞ NOTLARI Hak­kı­mı­zı ye­dir­mem Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren Ful­ya Pro­je­siy­le il­gi­li or­ta­ya atı­lan id­di­ala­ra sert ya­nıt­lar ver­di. “Hak­kı­mı­zı kim­se­ye ye­dir­mem” söz­le­riy­le top­lan­tı­ya baş­la­yan De­mi­rö­ren ko­nuş­ma­sı­nı “Her şey çok gü­zel ola­cak” söz­le­riy­le ta­mam­la­dı. De­mi­rö­ren, “Ful­ya’yı ka­ra­la­mak is­te­yen Be­şik­taş düş­ma­nı­dır. Hiç­bir giz­li dos­ya­mız yok. Ki­ra­cı­mız ile söz­leş­me ya­pıl­mış, ti­ca­ri iti­ba­rı do­la­yı­sıy­la ki­ra­cı­mı­zın ri­ca­sıy­la mu­ka­ve­le­nin dı­şa­rı çık­ma­sı is­ten­me­miş ve giz­li­lik mad­de­si kon­muş­tur. Şim­di gün­de­me ge­ti­ri­len id­di­alar ta­ma­men ta­raf­lı ve ku­lü­bü­mü­ze za­rar ver­mek için çı­ka­rıl­mak­ta­dır” de­di. > Cem BA­ŞA­RA­NER Gökhan Zan ku­lü­be­ye F.Bah­çe ma­çın­da ye­ni­len gol­le­rin fa­tu­ra­sı Gök­han Zan-Za­po­tocny iki­li­si­ne ke­sil­miş­ti. Her iki oyun­cu­su­nu da med­ya önün­de sa­vu­nan an­cak bi­rey­sel ha­ta­lar­dan şi­ka­yet eden Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin An­ka­ras­por ma­çın­da Gök­han’ı ye­dek ku­lü­be­si­ne ala­rak, Si­vok-Za­po­tocny iki­li­si­ni bir­lik­te oy­nat­ma­yı dü­şün­dü­ğü öğ­re­nil­di. Ha­kem tep­ki­si Be­şik­taş ta­raf­ta­rı ya­pı­lan ha­kem ha­ta­la­rı­nı pro­tes­to et­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Si­yah-be­yaz­lı­la­rın An­ka­ras­por ma­çın­da ka­pa­lı tri­bün­de “Türk ha­kem­le­ri­ne gü­ven­mi­yo­ruz. Lig­le­re ya­ban­cı ha­kem” ya­zı­lı dev bir pan­kart as­ma­yı dü­şün­dü­ğü öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT