BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TUR ATTI, DÖNDÜ 1-0

TUR ATTI, DÖNDÜ 1-0

Galatasa­ray’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren go­lü Ba­ros pe­nal­tı­dan at­tı. Ka­le­ci­miz De Sanc­tis kur­ta­rış­lar­ıyla tu­ra kat­kı yap­tıGalatasa­ray’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren go­lü Ba­ros pe­nal­tı­dan at­tı. Ka­le­ci­miz De Sanc­tis kur­ta­rış­lar­ıyla tu­ra kat­kı yap­tı CİM­BOM İ­Şİ Bİ­TİR­Dİ U­E­FA Ku­pa­sı’n­da O­lim­pi­a­kos’u 1-0, Ben­fi­ca’yı da 2-0’lık s­kor­la ye­nip, Sa­mi Yen’de Me­ta­list’e 1-0 mağ­lup o­lan G.Sa­ray, B G­ru­bu’n­da­ki son ma­çın­da Hert­ha Ber­lin’i sa­ha­sın­da ye­ne­rek a­dı­nı üst tu­ra yaz­dır­dı. 40 bin Tür­kün des­te­ğiy­le a­de­ta e­vin­de gi­bi oy­na­yan Cim­bom, top­la­dı­ğı 9 pu­an­la li­der­lik kol­tu­ğun­da­ki ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­dı. İlk ya­rı­da ra­ki­bi­ni ya­rı sa­ha­sı­na a­de­ta hap­se­den tem­sil­ci­miz, za­man za­man Lin­coln’ün ver­di­ği pas­lar ve at­tı­ğı i­sa­bet­li şut­lar­la et­ki­li ol­du. B­re­zil­ya­lı yıl­dı­zın 20 ve 24. da­ki­ka­lar­da ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan at­tı­ğı ne­fis şut­lar­da, D­robny ka­le­sin­de dev­leş­ti. Lİ­DER­LİK HE­SAP­LA­RI ­Ka­zan­ma­ya ih­ti­ya­cı o­lan Hert­ha, i­kin­ci 45’te tüm risk­le­ri a­lıp üs­tü­mü­ze gel­di. 68’de Ke­well’ın or­ta­sı­na Von Ber­gen ce­za sa­ha­sı i­çin­de e­liy­le mü­da­ha­le e­din­ce ha­kem Riz­zo­li pe­nal­tı­ya hük­met­ti. A­tı­şı kul­la­nan Ba­ros, ka­le­ciy­le to­pu ay­rı kö­şe­le­re gön­der­di: 1-0. 75’te De Sanc­tis’in ha­ta­sın­da boş­ta ka­lan to­pu Ka­car ka­le­mi­ze yu­var­la­dı; son an­da Ser­vet çiz­gi­de to­pu kor­ne­re gön­der­di. 76’da Si­mu­nic’in ka­fa vu­ru­şun­da bu kez De Sanc­tis to­pu çiz­gi ü­ze­rin­de kor­ne­re çel­di. 18 A­ra­lık’ta oy­na­na­cak son maç­ta Me­ta­list e­ğer dep­las­man­da Ben­fi­ca’ya ye­ni­lir­se G.Sa­ray g­ru­bu li­der o­la­rak ta­mam­la­ya­cak. > Zeki ŞAHİN - BERLİN Ber­lin O­lim­pi­yat S­ta­dı, 3 A­ra­lık 2008 >> H.BERLİN 0 D­robny 6.5 C­ha­hed 6 (Von Ber­gen dk.46) 5 F­ri­ed­rich 6 ­Si­mu­nic 6.5 S­te­in 6 E­bert 5.5 (Do­movc­hiys­ki dk.71) 5 Dar­da­i 6 ­Ka­car 6 ­Raf­fa­el 6 ­Vo­ro­nin 5.5 ­Pan­te­lic 5 (Ci­ce­ro dk.65) 5 Gang ­Ka­ka C­her­mi­ti ­Lus­ten­ber­ger T.D: Lu­ci­en Fav­re >> G.SARAY 1 ­De Sanc­tis 7 ­Sab­ri 6.5 (Em­re Gün­gör dk.79) 5 ­Me­i­ra 6.5 ­Ser­vet 7.5 ­Ha­kan Bal­ta 6.5 ­Ba­rış 7.5 ­Meh­met To­pal 7 ­Ke­well 6.5 ­Lin­coln 7.5 Ar­da 6.5 (Vol­kan dk.90+2) ? ­Ba­ros 7 (Non­da dk.85) ? Ay­kut ­Ya­ser Em­re A­şık ­Vol­kan ­Meh­met Gü­ven T.D: Mic­ha­el S­kib­be GOL: Ba­ros (dk.69 pen.) ­HA­KEM­LER: Ni­co­la Riz­zol­li, And­re­a S­te­fa­ni, Gu­i­sep­pe De San­tis (İ­tal­ya) Çok rahatım Galatasaray Teknik Direktörü S­kib­be, “Stres altında değilim” diye konuştu “MA­ÇIN ZEV­Kİ­NE VAR­DIM” G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, ken­di­si­ni bas­kı al­tın­da his­set­me­di­ği­ni, ak­si­ne çok ra­hat ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­mu­oyun­da “Stres al­tın­da” şek­lin­de ya­pı­lan yo­rum­la­ra ka­tıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Al­man tek­nik adam, “As­lın­da maç­lar be­nim için çok bü­yük stres al­tın­da geç­mi­yor. Özel­lik­le bu­gün hiç de­ğil­di. Ben ma­çı iz­ler­ken ma­çın zev­ki­ne var­dım. Ama bu ga­li­bi­yet­ten son­ra en önem­li­si lig­de de ga­lip gel­me­miz. Bu bi­zim için ger­çek­ten çok önem­li” de­di. Hert­ha Ber­lin kar­şı­sın­da çok iyi mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ve ka­li­te­li bir fut­bol ser­gi­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Skib­be, “Son da­ki­ka­lar­da şans­lı da ol­sak, ga­li­bi­yet­ten do­la­yı her­kes çok mut­lu ola­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu. ÇİFT FOR­VET SİN­YA­Lİ Lin­coln’ün iyi fut­bo­lun­da kap­tan ol­ma­sı­nın da fak­tör ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Skib­be, “G.Sa­ray gi­bi bir ta­kım­da sa­ha­ya kap­tan ola­rak çık­tı­ğı için çok bü­yük gu­rur duy­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Ken­di­si­ni G.Sa­ray’la bü­tün­leş­miş gö­ren Lin­coln’ün sa­ha­ya kap­tan çık­ma­sı onun için bü­yük bir onur ol­du” de­di. Sa­kat oyun­cu­la­rın dön­me­si­ne çok se­vin­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Son haf­ta­lar­da Ba­rış, Meh­met To­pal ve Em­re Gün­gör gi­bi de­fan­sif özel­lik­li oyun­cu­lar eli­miz­de ol­ma­dı­ğın­dan ba­zı kad­ro kı­sıt­la­ma­la­rı var­dı. Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da 2 for­ve­te de dö­ne­bi­li­riz. Çün­kü ar­tık is­te­di­ği­miz oyun­cu­lar eli­miz­de mev­cut” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kal­li: Ba­kı­cı de­ği­lim “ELEŞ­Tİ­Rİ­LER­LE YA­ŞA­MA­LI” G.Sa­ray’da geç­ti­ği­miz haf­ta tek­nik da­nış­man­lık gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Karl He­inz Feld­kamp, Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin ba­kı­cı­sı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ber­li­ner Mor­gen­post ga­ze­te­si­ne açık­la­ma­lar ya­pan Kal­li, ar­tık tek­nik di­rek­tör ola­rak gö­rev yap­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Skib­be’nin eleş­ti­ril­me­si nor­mal. Tür­ki­ye’de gi­den her­ke­sin bu eleş­ti­ri­ler­le ya­şa­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben onun ba­kı­cı­sı de­ği­lim” de­di. “SKIB­BE’YLE TAR­TIŞ­TIK” Bild ga­ze­te­si­ne de rö­por­taj ve­ren Feld­kamp, Hert­ha Ber­lin ma­çı­nın oy­nan­dı­ğı Ber­lin’de yıl­lar ön­ce çok önem­li bir ku­pa ka­zan­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Ay­nı ba­şa­rı­yı G.Sa­ray’la da tek­rar­la­mak is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Kal­li, kar­şı­laş­may­la il­gi­li Skib­be’yle çok uzun gö­rüş­tü­ğü­nü söy­le­ye­rek, “Sa­bah­la­ra ka­dar ko­nu­şup, tar­tış­tık. Ben bu maç­ta çok iyi fut­bol oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. G.SARAY NOTLARI ­Ye­ni kap­tan Lin­coln B­re­zil­ya­lı yıl­dız Cas­si­o Lin­coln, Hert­ha Ber­lin ma­çın­da sa­ha­ya kap­tan o­la­rak çık­tı. Ta­kı­mın kap­tan­la­rı Ha­san Şaş ve Ü­mit Ka­ran’ın sa­kat o­lu­şu, ü­çün­cü kap­tan Ay­han’ın da ce­za­sı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­di­ği kar­şı­laş­ma­da kap­tan­lık ban­dı­nı Lin­coln tak­tı. İlk kez kap­tan o­la­rak sa­ha­ya çı­kan B­re­zil­ya­lı yıl­dız müt­hiş bir per­for­mans gös­ter­di. Sa­nır­sın A­li Sa­mi Yen Ber­lin O­lim­pi­yat S­ta­dı’n­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da ta­raf­tar üs­tün­lü­ğü G.Sa­ray’day­dı. 70 bin ki­şi­lik s­tat­ta 40 bin ci­va­rın­da­ki Türk se­yir­ci, G.Sa­ray’ı a­teş­li bir şe­kil­de des­tek­ler­ken, ev sa­hi­bi Hert­ha t­ri­bün­le­rin­de i­se yak­la­şık 20 bin ki­şi yer al­dı. Bi­let­le­rin sa­tı­şa su­nul­du­ğu ilk gün bir gur­bet­çi­nin bin a­det bi­le­ti 25 bin e­u­ro na­kit ö­de­ye­rek al­dı­ğı öğ­re­nil­di. ­Ça­lı­şa­rak gel­dim G.Sa­ray’ın genç o­yun­cu­su Ba­rış Öz­bek maç son­ra­sı ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­di. Ba­rış, “Çok zor bir dö­nem ge­çir­dim. Bu be­nim i­çin çok zor­du a­ma çok ça­lış­tım. Bu nok­ta­ya ça­lı­şa­rak gel­dim. A­ğa­bey­le­rim ba­na her gün te­le­fon­la des­tek ol­du­lar, mo­ral ver­di­ler. Bu du­ru­ma gel­mem­de yar­dım­cı ol­du­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­ros: Hak et­tik Hert­ha Ber­lin ma­çın­da G.Sa­ray’ın pe­nal­tı­dan bul­du­ğu tek go­le im­za a­tan Mi­lan Ba­ros, oy­na­dık­la­rı o­yun­la ga­li­bi­ye­ti hak et­tik­le­ri­ni söy­ler­ken, “Per­for­man­sı­mı hiç­bir za­man ko­nuş­ma­dım. Ö­nem­li o­lan ho­ca­nın ka­ra­rı, ta­kım o­la­rak i­yi oy­na­ma­mız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT