BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Afrika ve biz

Afrika ve biz

Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Ab­dul­lah Gül, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nde Af­ri­ka Ça­lış­ma Mer­ke­zi’ni aç­tı. Ko­nuş­ma­sın­da “Af­ri­ka’nın so­run­la­rı sa­de­ce Af­ri­ka­lı­la­rın omuz­la­rın­da bı­ra­kı­la­maz” de­di.Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Ab­dul­lah Gül, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nde Af­ri­ka Ça­lış­ma Mer­ke­zi’ni aç­tı. Ko­nuş­ma­sın­da “Af­ri­ka’nın so­run­la­rı sa­de­ce Af­ri­ka­lı­la­rın omuz­la­rın­da bı­ra­kı­la­maz” de­di. Ne de­mek is­te­di? Aşa­ğı­da su­na­ca­ğım. Üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin Af­ri­ka ko­nu­sun­da bir ens­ti­tü­ye ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­mek is­te­rim. Da­rı­sı tez va­kit­te İb­râ­nî, Er­me­ni, Yu­nan, Kürt araş­tır­ma ens­ti­tü­le­ri­ne... İm­pa­ra­tor­lu­ğu­mu­zun Af­ri­ka ül­ke­le­rin­den an­cak 1923 Lo­zan An­laş­ma­sı ile vaz­geç­ti­ği­miz bu­gün unu­tul­muş­tur. 3 kıt’alı Os­man­lı Tür­ki­ye’si unu­tul­duk­ça unu­tul­du. Son 60 yıl­da yep­ye­ni bir Af­ri­ka doğ­du. Sö­mür­ge­ler kıt’ası çok sa­yı­da dev­let içe­ren kıt’aya dön­dü. Bu dev­let­le­rin ço­ğu ge­çen­ler­de Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­li­ği için Tür­ki­ye’ye oy ver­di­ler. 8’ler de­nen dün­ya­nın en zen­gin 8 dev­le­ti, her yıl­ki mu­tat top­lan­tı­la­rın­da Arz’ın nü­fu­su ma­ale­sef ür­per­ti­ci şe­kil­de ço­ğa­lan en yok­sul kıt’ası Af­ri­ka için par­lak pro­je­ler ka­rar­laş­tır­dı­lar. Hiç­bi­rin­de söz­le­ri­ni tut­ma­dı­lar. Az bir yar­dım­la ye­tin­di­ler. ABD Af­ri­ka­lı kö­le­le­ri do­la­yı­sıy­la, İn­gil­te­re ve Fran­sa kıt’ayı âde­tâ ara­la­rın­da pay­la­şan uç­suz bu­cak­sız sö­mür­ge­le­ri se­be­biy­le, Rus­ya ko­mü­niz­mi kıt’aya so­kup çok kan dök­tü­ğü için, İtal­ya ile Al­man­ya ke­za Si­yah Kıt’aya geç­miş­te kö­tü ni­yet­ler­le gir­dik­le­rin­den, Af­ri­ka’ya borç­lu­dur­lar. Os­man­lı, 16. asır baş­la­rın­dan iti­ba­ren Af­ri­ka’nın en bü­yük kıs­mı­nı yö­net­ti. Av­ru­pa dev­let­le­ri­nin sö­mür­ge sis­tem­le­ri­ne hiç ben­ze­me­yen eya­let­ler oluş­tur­du. Kıt’ayı Av­ru­pa­lı müs­tev­lî­le­re kar­şı sa­vun­du. Hiç­bir ta­rih ki­ta­bı, Türk­le­rin Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ni sö­mür­ge di­ye yaz­maz, Türk yö­ne­ti­mi di­ye ya­zı­lır. Zi­ra sö­mür­me­dik. Af­ri­ka dev­let­le­ri ile dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­ri­miz as­ga­rî­de tu­tul­du. Hat­tâ Ga­na’da aç­tı­ğı­mız bü­yü­kel­çi­li­ği bir müd­det son­ra ka­pat­tık. Şim­di AK Par­ti hü­kû­me­ti, Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan, 10 Af­ri­ka dev­le­tin­de bü­yü­kel­çi­lik ku­rul­ma­sı­na ka­rar ver­di. Dı­şa­rı­ya açıl­dık­ça açı­lan bir Tür­ki­ye, bi­zi 3. Dün­ya ül­ke­si ol­mak sü­per teh­li­ke­sin­den uzak­laş­tı­ra­rak ta­ri­hî is­ti­ka­me­ti­miz­de iler­le­te­cek ve Bü­yük Tür­ki­ye olu­şa­cak­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT