BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­cı a­day­la­rı­nı ­he­ye­can sar­dı

Ha­cı a­day­la­rı­nı ­he­ye­can sar­dı

Kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan 3 mil­yo­na ya­kın ha­cı a­da­yı bu­gün cu­ma na­ma­zı­nı kı­lıp ya­rın A­ra­fat’a çık­ma­ya baş­la­ya­cak> Meh­met Ko­ca - Şük­rü Ci­do­ MEK­KE HA­CI A­DAY­LA­RI­NA AK­DAĞ MO­RA­Lİ Diyanet’in denetiminde yürütülen sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de gör­mek i­çin Mek­ke’ye gi­den Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Türk ha­cı a­day­la­rı­nı has­ta­ne­ler­de zi­ya­ret e­de­rek on­la­ra mo­ral ver­di. Hac fa­ri­za­sı­nı ye­ri­ne ge­tir­mek için mü­ba­rek top­rak­la­ra ge­len yak­la­şık 3 mil­yon ha­cı ada­yı bü­tün ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık­tan son­ra Mek­ke’ye akın et­me­ye baş­la­dı. Ha­rem-i Şe­rif yö­re­sin­de sü­rek­li ar­tan bir yo­ğun­luk göz­le­nir­ken, Suu­di Hü­kü­me­ti de ön­ce­ki ge­ce­den iti­ba­ren ek ted­bir­le­ri uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yor. Ge­ce ya­rı­sın­dan son­ra Mek­ke’ye gi­riş­le­re kı­sıt­la­ma ge­ti­ri­lir­ken, ay­rı­ca Ha­cı aday­la­rı­nın ko­nak­la­dık­la­rı böl­ge­ler­den Ka­be’nin bu­lun­du­ğu Ha­rem-İ Şe­rif’e ta­şın­ma­sın­da kul­la­nı­lan oto­büs­le­rin se­fer­le­ri­ne de ara ve­ril­di. Ha­cı aday­la­rı bu­gün Kâ­be’de top­lu­ca Cu­ma na­ma­zı­nı eda et­tik­ten son­ra ya­rın da Ara­fat’a çık­ma­ya baş­la­ya­cak. Bu ara­da Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu ile bir­lik­te Mek­ke’nin Azi­zi­ye böl­ge­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren has­ta­ne­yi zi­ya­ret et­ti. Baş­he­kim Na­mık Öz­bek’ten Mek­ke Sağ­lık Eki­bi’nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi alan Ak­dağ, bu se­ne hac mev­si­min­de kut­sal top­rak­lar­da ol­ma­sı­nın se­be­bi­nin sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de gör­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­kan Ak­dağ, Di­ya­net İş­ler Baş­kan­lı­ğı­nın sağ­lık hiz­met­le­ri­ni “mü­kem­mel” yü­rüt­tü­ğü­nü söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT