BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’yi 100 bin as­ker ko­ru­ya­cak

Mek­ke’yi 100 bin as­ker ko­ru­ya­cak

Suu­di Ara­bis­tan, hac ha­zır­lık­la­rı çer­çe­ve­sin­de 100 bin gü­ven­lik­çi­yi gö­rev­len­dir­di. Suu­di Ara­bis­tan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Prens Na­yif bin Ab­dü­la­ziz, hac sü­re­sin­ce sal­dı­rı teh­di­di­ne da­ir her­han­gi bir bil­gi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, yi­ne de muh­te­mel bü­tün ge­liş­me­le­re ha­zır­lık­lı ol­mak için gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.> CİD­DE Suu­di Ara­bis­tan, hac ha­zır­lık­la­rı çer­çe­ve­sin­de 100 bin gü­ven­lik­çi­yi gö­rev­len­dir­di. Suu­di Ara­bis­tan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Prens Na­yif bin Ab­dü­la­ziz, hac sü­re­sin­ce sal­dı­rı teh­di­di­ne da­ir her­han­gi bir bil­gi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, yi­ne de muh­te­mel bü­tün ge­liş­me­le­re ha­zır­lık­lı ol­mak için gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Suu­di yet­ki­li­ler ay­rı­ca yan­gın teh­li­ke­si­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Mi­na’da ha­cı aday­la­rı için yüz bin­ler­ce yan­gı­na da­ya­nık­lı ça­dır ku­rul­du­ğu­nu, ha­cı­la­ra yi­ye­cek içe­cek te­da­rik ede­cek şir­ket­le­rin de elek­trik­li ocak­lar kul­la­na­cak­la­rı­nı söy­le­di­ler. Ay­rı­ca Şey­tan Taş­la­ma ala­nı­na ek kat­lar ya­pıl­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı. Bu yıl ha­cı ol­mak is­te­yen 3 mil­yon ci­va­rın­da ki­şi­nin Suu­di Ara­bis­tan’a gel­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT