BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çu­buk­çu’dan en­gel­li­le­re ödül

Çu­buk­çu’dan en­gel­li­le­re ödül

Ba­kan Çu­buk­çu, ÖSS’de ve Pa­ra­lim­pik Oyun­la­rı’nda ba­şa­rı­lı olan en­gel­li­le­re ödül ver­diBa­kan Ni­met Çu­buk­çu, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re p­la­ket ver­di. Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca, 2008 ÖSS’de ilk on bi­ne gi­ren en­gel­li öğ­ren­ci­ler­le Pe­kin’de­ki Pa­ra­lim­pik Oyun­la­rı’nda de­re­ce alan spor­cu­lar için Baş­kent Öğ­ret­me­ne­vi’nde dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün de özür­lü bi­rey­le­rin spor ya­pa­bil­me­si için ge­rek­li im­kan­la­rı sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Çu­buk­çu, “Bu­gün bu ça­ba­la­rın mey­ve­le­ri­ni gör­mek­te­yiz. 2008 üni­ver­si­te sı­na­vın­da ilk on bi­ne gi­ren on­lar­ca öğ­ren­ci­mi­zi ve olim­pi­yat­lar­da ma­dal­ya ka­za­nan spor­cu­la­rın her bi­ri­ni teb­rik edi­yo­rum. Siz­ler bi­ze, eşit fır­sat­lar ta­nın­dı­ğın­da en­gel­le­rin na­sıl or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı gös­ter­di­niz. Ay­nı za­man­da bü­tün en­gel­li­le­re umut aşı­la­dı­nız” de­di. Ba­kan Çu­buk­çu, bu yıl Pe­kin’de ger­çek­leş­ti­ri­len Pa­ra­lim­pik Oyun­la­rı’nda ok­çu­luk­ta dün­ya bi­rin­ci­si olan Gi­zem Gi­riş­men ve ma­sa te­ni­sin­de dün­ya üçün­cü­sü Nes­li­han Ka­vas adı­na an­tre­nö­rü Bü­lent Ba­ran ile 2008 ÖSS’de de­re­ce­ye gi­ren en­gel­li öğ­ren­ci­ler Öz­lem Do­ğan, Re­cep Ayaz, Re­sul Ka­ya, Fa­tih Umut Çe­tin, Ufuk Gü­der, Gam­ze So­fu­oğ­lu ve Fi­gen Eroğ­lu’na pla­ket ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT