BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­tim Gül­şen’in bay­ram­lık se­vin­ci

Ye­tim Gül­şen’in bay­ram­lık se­vin­ci

Saa­det Par­ti­si İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 306 yok­sul ço­cu­ğa il bi­na­sın­da bay­ram­lık kı­ya­fet da­ğı­tıl­dı.> Fa­tih Ke­çe ADA­NA İHA He­di­ye­le­re sevinen Gül­şen, “Ba­bam da yanımda ol­say­dı da­ha çok mut­lu o­lur­dum” sö­züy­le her­ke­si duy­gu­lan­dır­dı. Saa­det Par­ti­si İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 306 yok­sul ço­cu­ğa il bi­na­sın­da bay­ram­lık kı­ya­fet da­ğı­tıl­dı. 306 ço­cuk­tan 8 ya­şın­da­ki il­köğ­re­tim 2. sı­nıf öğ­ren­ci­si Gül­şen Gül ise bay­ram­lık al­ma­nın se­vin­cini en faz­la ya­şa­yan­lar­dan bi­ri ol­du. Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si has­ta olan ba­ba­sı­nı kay­be­de­rek 2 kar­de­şi ve an­ne­siy­le bay­ra­mı bu­ruk kar­şı­la­yan Gül­şen, ba­ba­sı­nın öl­me­si­nin ar­dın­dan iş­siz an­ne­si­nin ken­di­le­ri­ne bak­mak­ta çok güç­lük çek­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT