BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çığ­lık bi­le ­ko­ma­ya ­so­ku­yor!

Çığ­lık bi­le ­ko­ma­ya ­so­ku­yor!

Bey­ni­ne pil ta­kı­lan 6 ya­şın­da­ki Gör­kem, gü­rül­tü, şid­det, ha­va­i fi­şek pat­la­ma­sı, si­lah se­si, düş­me ve çarp­ma ol­du­ğun­da ha­va­le ge­çi­rip ba­yı­lı­yorYA­NIN­DAN AY­RI­LA­MI­YOR Kı­zı­nın ya­nın­dan bir an bi­le ay­rı­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­nur Ba­ba­yi­ğit, bu yüz­den işe gi­de­me­di­ği­ni ve ken­di­le­ri­ne ba­ka­cak kim­se­leri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. De­niz­li’de 5 yıl­dır bey­ni­ne ta­kı­lan “şant” adı ve­ri­len pil­le ha­ya­tı­nı sür­dü­ren Gör­kem Si­may­ni Yıl­maz, her yük­sek ses duy­du­ğun­da yo­ğun ba­kı­ma alı­nı­yor. An­ne Öz­nur Ba­ba­yi­ğit, ai­le içi ge­çim­siz­lik ve tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le kı­zı­nın sü­rek­li yük­sek se­se ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, Gör­kem’in 1 ya­şın­da ha­va­le ge­çir­di­ği­ni bil­dir­di. Bey­nin­de su top­lan­dı­ğı­nı ve me­nen­jit ge­çir­di­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lir­ten an­ne Ba­ba­yi­ğit, so­nun­da kı­zı­nın bey­ni­ne “şant” ta­kıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Ba­ba­yi­ğit, yak­la­şık 5 yıl­dır bu pil­le ha­ya­tı­nı sür­dü­ren Gör­kem’in, gü­rül­tü, şid­det, ha­vai fi­şek pat­la­ma­sı, si­lah se­si, düş­me ve çarp­ma ol­du­ğun­da ye­ni­den ha­va­le ge­çir­di­ği­ni ifa­de et­ti. Acı­lı an­ne, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Eşim bir sü­re ön­ce ve­fat et­ti. An­nem kan­ser has­ta­sı, ba­bam ise yaş­lı. Ye­şil kart­lı­yız. Yurt dı­şın­da ço­cu­ğun te­da­vi­si olu­yor­muş, ama Tür­ki­ye’de müm­kün de­ğil. Ço­cu­ğu­mun bu has­ta­lı­ğı için ça­re arı­yo­rum, yar­dım bek­li­yo­rum.” Gör­kem’in ame­li­ya­tı­nı ya­pan Dr. Bay­ram Çı­rak ise “Ses­ten ir­kil­me­si, kork­ma­sı, bun­lar sa­nı­rım psi­ko­lo­jik yö­nüy­le il­gi­li” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT