BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Selami ne yapsın?

Selami ne yapsın?

Se­la­mi Ak­türk i­sim­li iş­çi­yi, sah­te nü­fus cüz­da­nıy­la a­dı­na 27 şir­ket ku­rup pi­ya­sa­ya 6.8 mil­yon YTL borç­lan­dır­dı­lar> Şük­rü Ulu­çay SAM­SUN İHA ZEN­GİN Dİ­YE YE­ŞİL KAR­TI DA İP­TAL EDİL­Dİ! Se­la­mi Aktürk'ün (39) üze­rin­de çok sa­yı­da ara­ba, vil­la ve ga­zi­no gö­rün­dü­ğü için ye­şil kar­tı ip­tal edil­di. Ay­da en az 10 de­fa mah­ke­me­ye çı­kan, bu yüz­den de ça­lı­şa­ma­yan Aktürk'ün evi de elek­trik kon­ta­ğın­dan yan­dı. Şim­di 6 ço­cu­ğuy­la bir­lik­te tek göz oda­da yaşayan inşaat işçisi, çocuklarını okula bile gönderecek parayı bulamıyor. Ve­zir­köp­rü il­çe­sin­de Se­la­mi Ak­türk (39) isim­li in­şa­at iş­çi­si, adı­na dü­zen­le­nen sah­te nü­fus cüz­da­nı ile ban­ka­lar­dan alı­nan çek­ler­le pi­ya­sa­ya 6 mil­yon 872 bin YTL borç­lan­dı­rıl­dı. Oy­ma­ağaç kö­yün­de ika­met eden 6 ço­cuk ba­ba­sı Ak­türk, 2003 yı­lın­da Bur­sa’da ça­lı­şır­ken köy­den ge­len te­le­fon­la ban­ka­lar­dan aran­dı­ğı­nı öğ­ren­me­si üze­ri­ne ola­yı öğ­ren­di­ği­ni kay­det­ti. 2003 yı­lın­da İs­tan­bul Bağ­cı­lar Nü­fus Mü­dür­lü­ğü’nden alın­mış nü­fus cüz­da­nıy­la ban­ka­la­ra he­sap aç­tı­rı­la­rak adı­na 27 ta­ne şir­ket ku­rul­du­ğu­nu ve bu şir­ket­ler­den do­la­yı 6 mil­yon 872 bin YTL borç­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen Ak­türk, 7 yıl­dır mah­ke­me­le­re çık­tı­ğı­nı ve mağ­dur ol­du­ğu­nu söy­le­di. Aktürk, “Ban­ka­dan pi­ya­sa­ya ke­si­len çek­ler­le alı­nan ara­ba­lar, vil­la­lar, mo­tor­lar ve ga­zi­no­lar üze­ri­me gö­zük­tü­ğü için ye­şil kar­tım ip­tal edil­di” şeklinde konuştu. Selami Aktürk şöyle devam etti: “Mah­ke­me­le­rim de­vam et­ti­ği için ça­lı­şa­mı­yo­rum. Evim de elek­trik kon­ta­ğın­dan yan­dı. Ön­ce­den ahır ola­rak kul­lan­dı­ğım tek göz oda­da eşim ve 6 ço­cu­ğum­la ka­lı­yo­rum. Ay­da en az 10 se­fer mah­ke­me­le­re ça­ğı­rı­lı­yo­rum. Ço­cuk­la­rı­mı oku­ta­cak, evi­me ek­mek ala­cak du­ru­mum kal­ma­dı.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT