BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Su­da bü­yü­yen o­yun­ca­ğa ya­sak!

Su­da bü­yü­yen o­yun­ca­ğa ya­sak!

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ‘su may­mu­nu’, ‘bü­yü­yen su top­la­rı’, ‘su ba­lon­cu­ğu’ gi­bi isim­ler­le sa­tı­şa su­nu­lan ürün­le­rin ço­cuk­la­rın yut­ma­sı so­nu­cun­da ka­za­la­ra se­bep ol­du­ğu­nu bil­di­re­rek, ai­le­le­ri bu ko­nu­da uyar­dı.> AN­KA­RA İHA Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ‘su may­mu­nu’, ‘bü­yü­yen su top­la­rı’, ‘su ba­lon­cu­ğu’ gi­bi isim­ler­le sa­tı­şa su­nu­lan ürün­le­rin ço­cuk­la­rın yut­ma­sı so­nu­cun­da ka­za­la­ra se­bep ol­du­ğu­nu bil­di­re­rek, ai­le­le­ri bu ko­nu­da uyar­dı. Ko­nu­ya iliş­kin ha­ber­ler üze­ri­ne il sağ­lık mü­dür­le­ri­nin bir ge­nel­ge ile uya­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Ba­kan­lık, “Nor­mal­de bü­yük­lü­ğü bir ilaç kap­sü­lü ya da ‘je­li­bon’ şe­ker­le­me­si ka­dar olan suy­la te­ma­sın­da ise, 400 ka­ta ka­dar bü­yü­ye­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len, ne­fes bo­ru­su­na kaç­ma­sı ve­ya yu­tul­ma­sı ha­lin­de ha­ya­ti teh­li­ke oluş­tu­ra­bi­le­cek bu ürün­le­rin oyun­cak gi­bi sa­tıl­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bit­ki­le­rin ya­şa­ma­sı ve de­ko­ras­yon ama­cı doğ­rul­tu­sun­da sa­tı­şa su­nul­sa da­hi ço­cuk­la­ra sa­tıl­ma­ma­sı ve an­ne-ba­ba­la­rın da bu ko­nu­da ge­rek­li ti­tiz­li­ği gös­te­re­rek ço­cuk­lar­dan bu ürün­le­ri uzak tut­ma­sı ge­rek­mek­te­dir” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Ba­kan­lık, bu ürün­le­rin öğ­ren­ci­ler ara­sın­da şa­kay­la ar­ka­daş­la­rı­na yut­tu­ra­bil­dik­le­ri­nin de tes­pit edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT