BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nas­daq’ın de­vi Türk­le­re iş bu­la­cak

Nas­daq’ın de­vi Türk­le­re iş bu­la­cak

Mons­ter Av­ru­pa Ge­li­şen Pa­zar­lar Böl­ge Di­rek­tö­rü Gü­ray Mert, Tür­ki­ye’yi Av­ru­pa’nın ge­niş­le­yen pa­za­rı o­la­rak ni­te­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, yüz ­bin­ler­ce ki­şi­ye iş bul­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di> Uğur KÜ­ÇÜK İS­TAN­BUL TÜR­Kİ­YE’DE İD­Dİ­A­LI­LAR Mons­ter Ge­li­şen Pa­zar­lar Bi­ri­mi Ge­nel Mü­dü­rü John Hy­land ve Av­ru­pa Ge­li­şen Pa­zar­lar Böl­ge Di­rek­tö­rü Gü­ray Mert, şir­ke­tin Ku­zey A­me­ri­ka ve As­ya gi­bi ö­nem­li pa­zar­lar­da fa­a­li­yet­te bu­lun­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’de de id­di­a­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. ABD’de 14 yıl ön­ce ku­ru­lan, 52 ül­ke­de 44 ye­rel web si­te­si ile dün­ya­nın ilk ve li­der ka­ri­yer si­te­si ola­rak ni­te­len­di­ri­len, “www.mons­ter.com.tr”, kri­ze rağ­men Tür­ki­ye’de­ki web si­te­si­ni ve ye­ni­le­di. 52 ül­ke­de 5 bin­den faz­la ça­lı­şa­nı bu­lu­nan, ABD’de S&P 500 in­dek­sin­de yer alan, Nas­daq 100’de iş­lem gö­ren ‘mons­ter’, Av­ru­pa’nın ge­li­şen pa­zar­la­rın­dan Rus­ya gi­bi Tür­ki­ye pa­za­rı­na da gir­di. Tür­ki­ye’de bü­yük şir­ket­le­rin per­so­nel se­çer­ken yo­ğun­luk­lu ola­rak in­ter­net­te­ki ka­ri­yer si­te­le­rin­den fay­da­lan­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Mons­ter Ge­li­şen Pa­zar­lar Bi­ri­mi Ge­nel Mü­dü­rü John Hyland, ABD gi­bi ül­ke­ler­de de bu ora­nın yüz­de 100’e ya­kın ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “İs­tih­dam sü­re­cin­de in­ter­ne­tin öne­mi ar­tı­yor” de­di. On-li­ne ele­man se­çi­mi­nin di­ğer yön­tem­le­re gö­re da­ha hız­lı ol­du­ğu­nu ve ele­ma­nı süz­geç­ten ge­çir­me­nin da­ha ko­lay ol­du­ğu­nu da ifa­de eden Hyland, Tür­ki­ye’de­ki fir­ma­la­rın bu­nu göz önün­de bu­lun­dur­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Mons­ter Av­ru­pa Ge­li­şen Pa­zar­lar Böl­ge Di­rek­tö­rü Gü­ray Mert’te, 2009’un eko­no­mik ola­rak tüm dün­ya­da zor ge­çe­ce­ği­ni be­lir­te­rek bu sü­reç­te hem iş­ve­ren­le­rin hem de ça­lı­şan­la­rın ya­nın­da ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ma­yıs 2008’den bu ya­na Tür­ki­ye de 250 şir­ket ve 20 bin iş ara­ya­na ulaş­tık­la­rı­nı söy­le­yen Mert, 2009 yı­lı için de he­def­le­ri­nin 1 mil­yon ki­şi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Kapat
KAPAT