BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mo­to­sik­let­ler Ka­le Out­let’ten

Mo­to­sik­let­ler Ka­le Out­let’ten

İs­tan­bul’un in­di­rim­de bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan Ka­le Out­let Cen­ter, dü­zen­le­di­ği bir­bi­rin­den fark­lı et­kin­lik­ler­le bay­ram­da da hem kü­çük­le­ri hem bü­yük­le­ri se­vin­di­ri­yor.İs­tan­bul’un in­di­rim­de bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan Ka­le Out­let Cen­ter, dü­zen­le­di­ği bir­bi­rin­den fark­lı et­kin­lik­ler­le bay­ram­da da hem kü­çük­le­ri hem bü­yük­le­ri se­vin­di­ri­yor. Kur­ban Bay­ra­mı bo­yun­ca Ka­le Out­let Cen­ter’da eğ­len­ce ve in­di­rim de­vam edi­yor. ‘Uçu­ran Kam­pan­ya’ kap­sa­mın­da 25 YTL’lik alış­ve­riş har­ca­ma­sı ya­pan her­kes ve­ri­len ku­pon­lar­la mo­to­sik­let kam­pan­ya­sı­na ka­tıl­ma şan­sı­nı ya­ka­la­ya­cak. For­tis Worl­dcard ile alış­ve­riş ya­pan­lar ise eks­tra iki ku­pon ka­za­na­cak. Ka­le Out­let Cen­ter 5-6-7 Ara­lık’ta sa­at 24:00’e ka­dar açık ka­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT