BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­ven­le öde­me için ad­res: Fa­tu­ra­viz­yon

Gü­ven­le öde­me için ad­res: Fa­tu­ra­viz­yon

Son gün­ler­de öde­me mer­ke­zi adı al­tın­da kor­san ola­rak fa­tu­ra tah­si­lâ­tı ya­pan iş yer­le­ri­nin sa­yı­sı hız­la art­ma­ya baş­la­dı.Son gün­ler­de öde­me mer­ke­zi adı al­tın­da kor­san ola­rak fa­tu­ra tah­si­lâ­tı ya­pan iş yer­le­ri­nin sa­yı­sı hız­la art­ma­ya baş­la­dı. Sa­de­ce İs­tan­bul’da 3 bi­nin üze­rin­de kor­san öde­me mer­ke­zi bu­lu­nu­yor. Mağ­dur olan va­tan­daş sa­yı­sı da hız­la ar­tı­yor. Bu­na kar­şı ku­ru­lan Fa­tu­ra­viz­yon Şu­be­le­rin­de ya­pı­lan bü­tün öde­me­ler Tür­ki­ye Fi­nans Ka­tı­lım Ban­ka­sı ga­ran­tör­lü­ğün­de bu­lu­nu­yor. Ta­ma­mı on­li­ne ola­rak bir ban­ka şu­be­si gi­bi ça­lı­şan Fa­tu­ra­viz­yon, öde­me­ler ger­çek­leş­ti­ğin­de cep te­le­fo­nu­na SMS gön­de­ri­yor. Öde­me­le­rin kre­di kar­tıy­la da ya­pıl­dı­ğı Fa­tu­ra­viz­yon’da ay­rı­ca ha­va­le, Eft, kre­di kar­tı öde­me­si, bü­tün ver­gi­ler, SSK, Bağ-Kur prim­le­ri, tra­fik ce­za­sı, mo­tor­lu ta­şıt ver­gi­sini de öde­mek müm­kün.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT