BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kay­nak­tan ge­len ­Pir­su İs­tan­bul’da

Kay­nak­tan ge­len ­Pir­su İs­tan­bul’da

E­ge Böl­ge­si’n­de yo­ğun o­la­rak tü­ke­ti­len, An­ka­ra’da TÜ­Bİ­TAK, OD­TÜ gi­bi ku­rum­la­rın ter­cih et­ti­ği Pir­su, İs­tan­bul’un dört bir kö­şe­si­ne de ya­yı­lı­yor.E­ge Böl­ge­si’n­de yo­ğun o­la­rak tü­ke­ti­len, An­ka­ra’da TÜ­Bİ­TAK, OD­TÜ gi­bi ku­rum­la­rın ter­cih et­ti­ği Pir­su, İs­tan­bul’un dört bir kö­şe­si­ne de ya­yı­lı­yor. İs­tan­bul’un a­na ba­yii Genç An­ka Gı­da şir­ke­ti, üç ay i­çin­de o­luş­tur­du­ğu Bah­çe­şe­hir, F­lor­ya, Gök­türk, Kur­tu­luş, Çen­gel­köy, Du­dul­lu, Kurt­köy, A­ta­şe­hir, Av­cı­lar ve Tuz­la’da­ki ba­yi­le­ri­nin dı­şın­da, İs­tan­bul ge­ne­lin­de ba­yi sa­yı­sı­nı hız­la bü­yü­tü­yor. Ay­dın, Na­zil­li’de dol­du­ru­lan Pir­su, a­na­liz ra­por­la­rı­na gö­re mi­ne­ral­ce zen­gin ve Tür­ki­ye’nin en yu­mu­şak su­yu ö­zel­li­ği­ne sa­hip.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT