BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Yargıç Temel’e sormuş;Te­mel’in ye­ri Yargıç Temel’e sormuş; “-Davacı Dursun’a borcunu bir türlü ödemiyorsun, neden?...” Temel boynunu bükmüş; “-Ödeyeceğim ödemesine de, bana üç ay mühlet ver diyorum vermiyor... Üç yıldır beni oyalıyor....” bi­zim­ki­ler... Şim­di Su Vak­fı’nda gö­rev­li ar­ka­da­şı­mız Ömer Fa­ruk Bir­pı­nar an­la­tı­yor; Ge­çen­ler­de te­le­fon çal­dı, bir elim­de po­şet var­dı. Te­le­fo­nu bir eli­me alır­ken po­şe­ti ku­la­ğı­ma gö­tür­düm. Ha­di ku­man­da te­le­fo­na ben­zi­yor di­ye, te­le­fon ye­ri­ne ku­la­ğa gö­tür­me­yi an­la­dık da po­şet na­sıl olu­yor ben onu an­la­ma­dım?... Adı­mı yaz­maz­san re­zil ol­mam... ayaküstü... Kriz diye diye krizi getirdiler. Sonra başladılar bağırmaya; -Bankalara yardım edin. -Gemicilere yardım edin. -Tekstilcilere yardım edin. -İh­ra­cat­çı­ya yar­dım edin. -Oto­mo­bil­ci­ye yar­dım edin. Kim­se “Ne olu­yor” de­mi­yor. Öte ta­raf­tan hem de bas bas ba­ğır­dık­la­rı kriz or­ta­mın­da. -Va­tan­da­şın kö­mü­rü­nü en­gel­le. -Öğ­ren­ci­nin bur­su­nu kes. Yi­ne “Ne olu­yor” di­ye so­ran yok. Al­lah yar­dım­cı­mız ol­sun. ... “Okur/Ya­zar Mus­ta­fa Koç”un bu tes­bit­le­ri­ni say­fa­ya ak­ta­rıp, “Bü­lent Ak­yü­rek”in ye­ni çı­kan ki­ta­bı­nı du­yu­ra­cak­tım... “Cuk” di­ye otur­du der­ler ya, öy­le ol­du... Ben sa­de­ce ki­ta­bı­nın is­mi­ni ya­za­yım, ken­di­li­ğin­den gön­der­me ol­sun; “-İçi­niz­de­ki ökü­ze ‘Oha’ de­yin!”... ...gün­de­min kı­rın­tı­la­rı... -Boş çu­val dik dur­maz... Ama dik du­ran bir ba­şa ge­çe­bi­lir... (...Dik du­ra­na şa­şır­ma, kim­se­ye muh­taç de­ğil­dir) ... -Bö­cek ol­ma­yı ka­bul eden­ler ezi­lin­ce şi­ka­yet et­me­me­li... Siz ken­di­ni­zi bö­cek zan­net­mez­se­niz bi­le; Ba­zı ayı­lar si­zi bö­cek zan­ne­de­bi­lir­ler... (...Ya­la­ka­lar ko­vu­lun­ca üzül­me­me­li) ... -Bir yen­ge­ce doğ­ru yü­rü­me­si­ni as­la öğ­re­te­mez­si­niz... Yen­geç doğ­ru yü­rü­me­ye­bi­lir, Ama doğ­ru ye­re gi­di­yor­sa me­se­le yok­tur... (...Ya­muk­la ça­lış­ma­ma­lı­dır) ... -Ağ­zın­da bal olan arı­nın kuy­ru­ğun­da iğ­ne­si var­dır... Ayı de­ğil­sen ba­lı ye­mek is­ter­ken dik­kat­li ola­cak­sın... (...Eleş­ti­ren­le­re iti­bar et, ya­la­ka­ya de­ğil) i­ti­raf re­yo­nu (...i­sim: il­han ...şe­hir: sam­sun ...yaş: bi­lin­mi­yor) ­Val­la kaç ya­şın­day­dım ha­tır­la­mı­yo­rum a­ma (u­mu­yo­rum ki kü­çük bir yaş­ta­yım­dır)... A­bim­le İs­tan­bul’da bir mi­ni­bü­se bin­dik... Ta­bi­i her­kes pa­ra u­zat­ma­ya baş­la­dı, ya­ni pa­ra üs­tü fa­lan t­ra­fik yo­ğun ya­ni... A­ma dik­ka­ti­mi çek­ti pa­ra­yı u­za­tan “Bir Mal­te­pe” di­yor... Böy­le bir­kaç ki­şi­nin pa­ra­sı­nı ö­ne u­zat­tım... ­Son­ra di­yo­rum ki ken­di­me, “A­dam ek­mek pa­ra­sı i­çin a­ra­ba­da si­ga­ra da sa­tı­yor... A­ma ne­den sa­de­ce Mal­te­pe sat­tı­ğı­nı” dü­şü­nür­ken yol bit­ti za­ten... ­Ta­bi­i bu sı­ra­da hiç­bir si­ga­ra a­lış­ve­ri­şi gör­me­mem bi­le u­yan­dır­ma­mış be­ni şim­di dü­şün­düm... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) iğ­ne­lik... DE­MOK­RA­Sİ ­De­mok­ra­si e­vet de, ­Ni­ye hır­sız­dan ya­na? ­Hukûk da adâ­let de, ­Ni­ye ar­sız­dan ya­na? ­Hür dü­şün­ce e­vet de, ­Söz iz’an­sız­dan ya­na... ­Sis­te­ma­tik gay­ret­de, ­Göz vic­dan­sız­dan ya­na! İn­san hak­kı e­vet de, ­Ni­ye hak­sız­dan ya­na? ­Pom­pa­la­nan şöh­ret de, ­Hep ahlâk­sız­dan ya­na! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir... Bi­ri­ne sev­gi­ni­zin tü­mü­nü sun­mak, as­la si­zi de ay­nı şe­kil­de se­ve­ce­ği­nin ga­ran­ti­si de­ğil­dir. Sev­gi­ye kar­şı­lık bek­le­me­yin; Sa­de­ce sev­gi­nin kar­şı­da­ki­nin kal­bin­de bü­yü­me­si­ni bek­le­yin... Fa­kat ol­maz­sa da, si­zin kal­bi­niz­de bü­yü­dü­ğü­ne emin olun... Si­zi tat­lı kı­la­cak ka­dar ye­ter­li mut­lu­lu­ğu­nuz ol­sun... Güç­lü kı­la­cak ka­dar acı de­ne­yi­mi­niz, İn­san kı­la­cak ka­dar üzün­tü­nüz, Ve si­zi mut­lu kıl­ma­ya ye­te­cek ka­dar umu­du­nuz ol­sun. (...Ste­ve Go­odi­er) bir film di­ya­lo­ğu! “-­Böy­le bir yer­de a­da­mı ci­na­yet­le suç­la­mak, ral­li­de hız ce­za­sı kes­mek gi­bi bir şey...” (...A­po­calyp­se Now fil­min­den) SÖZ SİZDE Ya­zı di­zi­si... Mem­le­ket­ten ha­ber­ler di­zi­si­ni ha­zır­la­yan­lar­dan bi­ri­nin İr­fan Öz­fa­tu­ra ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce sa­bır­sız­lık­la bek­le­miş­tim... Bu­ram Bu­ram Ana­do­lu ta­dın­da bir şey bek­le­miş­tim, ara­dı­ğı­mı bu­la­ma­dım... Di­zi ra­kam­la­ra bo­ğul­muş... (...Tür­ker Top) S­por ya­zar­la­rı... ­Bu s­por say­fa­sın­da ni­ye hep Ga­la­ta­sa­ray fa­na­tik ya­zar­la­rı var (Ö­cal U­luç, Ü­mit Ak­tan) ­Hiç Fe­ner­bah­çe­li, Be­şik­taş­lı ya­zar yok mu?... (...Er­dal E­ren) Ar­ka say­fa... ­Bir o­ku­run “Ar­ka say­fa­ya ha­ber ve­ya rek­lam” ö­ne­ri­si­ne sı­cak bak­mı­yo­rum... İn­san­lar ga­ze­te­ye pa­ra­la­rı­nı ve­rir­ken kar­şı­lı­ğın­da ga­ze­te­niz­den ha­ber al­ma­yı dü­şü­nü­yor­lar. Say­fa­la­rın ge­nel o­la­rak ya­pı­la­rı i­le faz­la oy­nan­ma­ma­lı ben­ce. (...E­mi­ne Ya­zı­cı) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT