BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya devleri para vermek için sıraya girdi

Dünya devleri para vermek için sıraya girdi

Birbirlerine gecelik borç bile vermeyen uluslararası bankalar, Türk bankalarının sendikasyonu için sıraya girdi. Dün de Finansbank 470 milyon dolara imza attıK­RE­Dİ­LER Yİ­NE Pİ­YA­SA­YA Mer­kez Ban­ka­sı’nın ban­ka­lar­da­ki mev­du­at ko­nu­sun­da­ki açık­la­ma­la­rı 14-21 Ka­sım ara­sın­da ar­tış gös­ter­di. Bu dö­nem­de ya­ban­cı pa­ra cin­sin­den mev­du­at 136 mil­yar 229 mil­yon YTL’ye çık­tı. Eko­no­mik kri­ze özel sek­tör borç­la­rıy­la ya­ka­la­nan ve özel­lik­le ban­ka­la­rın sen­di­kas­yon­la­rı­nı ye­ni­le­yip ye­ni­le­ye­me­ye­cek­le­ri en­di­şe­le­ri bir­bi­ri ar­dı­na ge­len im­za­lar­la da­ğıl­ma­ya baş­la­dı. 1 Ara­lık­ta ‘Kri­zin ilk sen­di­kas­yo­nu’ ha­be­ri Türk Eko­no­mi Ban­ka­sı’ndan (TEB) gel­di. He­men ar­dın­dan 3 Ara­lık’ta Ga­ran­ti’den ge­len yük­lü mik­tar­da­ki sen­di­kas­yon kre­di­si­nin ar­dın­dan dün de Fi­nans­bank 20 ban­ka­nın oluş­tur­du­ğu kon­sor­si­yum­dan 470 mil­yon do­lar kre­di al­ma­yı ba­şar­dı. Ara­lık ayı­nın ilk 4 gü­nün­de ger­çek­le­şen bu sen­di­kas­yon­la­rın pa­ra­sal de­ğe­ri ise 1 mil­yar 295 mil­yon do­lar ol­du. Fi­nans­bank Ge­nel Mü­dü­rü Si­nan Şa­hin­baş, 1 yıl va­de­li kre­di­nin Tür­ki­ye ve Fi­nans­bank’a ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­la­rın gü­ve­ni­ni yan­sıt­tı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin 5. bü­yük özel ban­ka­sı olan Fi­nans­bank re­el sek­tö­re ye­ni bir des­tek ka­na­lı aç­mak için al­dı­ğı kre­di, Fi­nans­bank’ın ko­or­di­ne et­ti­ği ‘ilk’ sen­di­kas­yon kre­di­si ol­ma özel­li­ği de ta­şı­yor. Kri­zin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­dan kre­di te­mi­ni­ni zor­laş­tır­dı­ğı dö­nem­de, önem­li mik­tar­da kre­di sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Şa­hin­baş, “Bu kre­di­nin, Tür­ki­ye’nin 5. bü­yük özel ban­ka­sı Fi­nans­bank’a ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­la­rın duy­du­ğu gü­ve­nin bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Pi­ya­sa­la­rın bu zor­lu dö­ne­min­de, re­el sek­tö­re sağ­la­dı­ğı­mız des­te­k de­vam edecek” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT