BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu­gün 500 ki­şi­ye iş var

Bu­gün 500 ki­şi­ye iş var

Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­nun (TTK) ala­ca­ğı 3 bin iş­çi için 37 bin 247 ki­şi­nin baş­vur­du­ğu Zon­gul­dak’ta özel sek­tör, yaz­dan be­ri ara­dı­ğı 500 iş­çi­yi te­min ede­me­di.BAŞ­VU­RU­DA BU­LU­NAN YOK Zon­gul­dak’ta­ki 5 fir­ma, ye­rin al­tın­da kö­mür ü­re­ti­min­de ça­lı­şa­cak ‘kaz­ma­cı’ ta­bir e­di­len 500 ki­şi a­ra­ma­sı­na rağ­men, kim­se baş­vu­ru­da bu­lun­mu­yor. Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­nun (TTK) ala­ca­ğı 3 bin iş­çi için 37 bin 247 ki­şi­nin baş­vur­du­ğu Zon­gul­dak’ta özel sek­tör, yaz­dan be­ri ara­dı­ğı 500 iş­çi­yi te­min ede­me­di. Uzun­luk­la­rı 2-4 met­re­yi, ağır­lık­la­rı 35 ki­log­ra­mı aşan ma­den di­re­ği ta­şı­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra kaz­ma, kü­rek ve bal­ta­yı na­sıl kul­lan­dık­la­rı­na ba­kı­la­rak test edi­le­rek ele­me ya­pı­lır­ken, acil iş­çi bek­le­yen özel şir­ket­le­re mü­ra­ca­at eden ol­ma­dı. Çok sa­yı­da va­tan­da­şın işin­den çı­ka­rıl­dı­ğı bil­di­ri­len dö­nem­de ıs­rar­la ocak­lar­da kö­mür ka­za­cak ma­den­ci ara­yan ve ga­ze­te­le­re de ilan ve­ren özel iş­let­me­ler­de ye­mek ve sos­yal hak­la­rın ya­nı sı­ra baş­lan­gıç üc­re­ti ola­rak 700-900 YTL ve­ri­le­cek. Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu (İŞ­KUR) Zon­gul­dak İl Mü­dü­rü Ce­mal Yi­ğit, 5 fir­ma­nın yaz­dan iti­ba­ren yak­la­şık 500 ele­man ta­le­bi­nin kar­şı­la­na­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “İs­te­ni­len per­so­nel ye­rin al­tın­da kö­mür üre­ti­min­de ça­lı­şa­cak ‘kaz­ma­cı’ ta­bir edi­len ki­şi­ler­den olu­şu­yor. Bu­gün 500 ki­şi gel­se yak­la­şık 700-900 YTL ma­aş ve sos­yal hak­lar ta­nı­yan özel fir­ma­lar­da he­men iş ba­şı yap­tı­rı­rız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT