BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Enf­las­yon ka­de­me­li o­la­rak ­düş­me­ye de­vam e­de­cek’

‘Enf­las­yon ka­de­me­li o­la­rak ­düş­me­ye de­vam e­de­cek’

Ka­sım ayı enf­las­yo­nu­nun bek­len­ti­le­rin al­tın­da gel­me­sin­den son­ra, Mer­kez Ban­ka­sı da “Enf­las­yon düş­me­ye de­vam ede­cek” açık­la­ma­sıy­la mo­ral ver­di.Ka­sım ayı enf­las­yo­nu­nun bek­len­ti­le­rin al­tın­da gel­me­sin­den son­ra, Mer­kez Ban­ka­sı da “Enf­las­yon düş­me­ye de­vam ede­cek” açık­la­ma­sıy­la mo­ral ver­di. Baş­kan­lı­ğı­nı Dur­muş Yıl­maz’ın yap­tı­ğı Mer­kez Ban­ka­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, dö­viz ku­ru­nun enf­las­yon üze­rin­de­ki et­ki­si­nin sı­nır­lı kal­dı­ğı, iş­len­miş gı­da ve ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şe pa­ra­lel ola­rak dü­şü­şün de­vam et­ti­ği be­lir­ti­lir­ken, ta­le­bin ya­vaş­la­ma­sı­nın da enf­las­yo­nun aşa­ğı yön­lü tren­di­ni des­tek­le­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Gı­da fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me, iç ta­le­bin za­yıf­la­ma­sı gi­bi se­bep­le­rin ya­nı sı­ra, ki­ra­nın yıl­lık ar­tış ora­nı­nın ka­sım ayın­da da düş­me­ye de­vam et­me­si­nin ya­nı sı­ra, de­mir­yol­la­rı, şe­hir içi ula­şım hiz­met­le­rin­de ka­sım ayın­da­ki ar­tı­şa rağ­men önü­müz­de­ki dö­nem­de bu ar­tış hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Ka­sım ayın­da do­ğal gaz ve ka­tı ya­kıt fi­yat­la­rın­da ar­tış, akar­ya­kıt ve tüp gaz ürün­le­rin­de in­di­rim ol­ma­sı­nın tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu­na olum­lu kat­kı yap­tı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, yağ fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın yüz­de 52’den yüz­de 20’ye ge­ri­le­me­si de yi­ne mut­fak mas­raf­la­rın­da azal­ma­ya se­bep ola­ca­ğın­dan, enf­las­yo­nun ka­de­me­li dü­şü­şü­nün de­va­mı tah­mi­ni­nin güç­len­di­ği de ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT