BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi borç­lu­su­na tak­sit­te son gün

Ver­gi borç­lu­su­na tak­sit­te son gün

Ver­gi borç­la­rıy­la pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen mü­kel­lef­le­rin baş­vu­ru­la­rı, bu ak­şam so­na ere­cek.Ver­gi borç­la­rıy­la pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen mü­kel­lef­le­rin baş­vu­ru­la­rı, bu ak­şam so­na ere­cek. 30 Ekim’de ya­yım­la­nan Tah­si­lat Ge­nel Teb­li­ğiy­le uy­gu­la­ma­ya ko­nan öde­me ko­lay­lı­ğı “1 Ey­lül 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le va­de­si gel­di­ği hal­de öden­me­miş olan, ver­gi da­ire­le­rin­ce ta­kip ve tah­sil edi­len, 2008 yı­lı ge­lir ve ka­zanç­la­rı için ta­hak­kuk eden ge­çi­ci ver­gi ve bu ver­gi ile bir­lik­te öden­me­si ge­re­ken dam­ga ver­gi­si ha­riç tüm am­me ala­cak­la­rı­nı” kap­sı­yor. Uy­gu­la­ma­dan fay­da­lan­mak is­te­yen­ler, bu­gün me­sa­i saa­ti bi­ti­mi­ne ka­dar bağ­lı ol­duk­la­rı ver­gi da­ire­le­ri­ne ya­zı­lı ola­rak te­cil ve tak­sit­len­dir­me ta­le­bin­de bu­lu­na­cak. Baş­vu­ru di­lek­çe­le­ri­nin ta­ah­hüt­lü pos­ta ve­ya APS ile gön­de­ril­me­si ha­lin­de pos­ta­ya ve­ril­di­ği ta­rih, adi pos­ta ile gön­de­ril­me­si ha­lin­de de ver­gi da­ire­si ka­yıt­la­rı­na in­ti­kal et­ti­ği ta­rih, baş­vu­ru ta­ri­hi ola­rak dik­ka­te alı­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT