BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ekonomik krizin ilk perdesi kapanıyor

Ekonomik krizin ilk perdesi kapanıyor

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, “Kriz dö­nüp fi­nans ke­si­mi­ni vu­ra­bi­lir, ih­ti­yat­lı o­la­lım” de­diBAŞKAN YILMAZ’A PLAKET Ege Bölgesi Sanayi Odası Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li U­fuk Ak­gün, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a plaket verdi. Tür­ki­ye’nin bu­gün 2006’nın ha­zi­ran ayın­da­ki kriz du­ru­muy­la kı­yas­lan­dı­ğın­da çok iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, “ih­ti­yat” tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı’nda dü­zen­le­nen “Pa­ra Po­li­ti­ka­la­rı” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Yıl­maz, fi­nan­sal pi­ya­sa­da ya­şa­nan kri­zin bi­rin­ci per­de­si­nin so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı­nı, fa­kat tek­rar dö­nüpy fi­nans ke­si­mi­ni vur­ma­ma­sı için ih­ti­yat­lı olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. “Bu kriz, ön­ce­ki­ler­den fark­lı. Dün­ya pi­ya­sa­la­rı­nın to­par­lan­ma­sı­nın da­ha uzun sü­rmesi bek­le­ni­yor. IMF 2009’da kü­re­sel bü­yü­me­nin yüz­de 2.2’ye ge­ri­le­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor. Bu da dün­ya eko­no­mi­le­ri için re­ses­yon an­la­mı­na ge­li­yor. OECD, önü­müz­de­ki yıl 30 üye ül­ke­den 21’in­de re­ses­yon ya­şa­na­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor” di­ye ko­nuş­tu. Ban­ka­la­rın al­dık­la­rı pa­ra­la­rı sa­na­yi­ci­le­re kul­lan­dır­ma­ma­la­rı ha­lin­de za­rar ede­cek­le­ri­ni ifa­de eden Dur­muş Yıl­maz, “Mer­kez Ban­ka­sı, eko­no­mi­nin ih­ti­yaç duy­du­ğu li­ki­di­te­yi sis­te­me ver­me­ye de­vam ede­cek”dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT