BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­çi­me ha­zır­lık

Se­çi­me ha­zır­lık

Eko­no­mik kriz için­de bir haf­ta da­ha ge­çir­dik. Bi­ze mah­sus de­ğil, kriz bü­tün dün­ya­da hük­mü­nü ic­ra edi­yor. Hü­kû­met ted­bir­ler pa­ke­ti ha­zır­la­dı. Va­tan­da­şın se­vim­li kar­şı­la­ma­ya­ca­ğı mad­de­ler ola­bi­le­ce­ği için bay­ram son­ra­sı açık­la­na­cak. Bu­nun­la be­ra­ber hü­kû­met, hal­kın ca­nı­nı sı­ka­cak ted­bir­le­ri müm­kün mer­te­be yu­mu­şat­ma­ya ça­lı­şa­cak­tır. Se­çim­ler yak­la­şı­yor.Eko­no­mik kriz için­de bir haf­ta da­ha ge­çir­dik. Bi­ze mah­sus de­ğil, kriz bü­tün dün­ya­da hük­mü­nü ic­ra edi­yor. Hü­kû­met ted­bir­ler pa­ke­ti ha­zır­la­dı. Va­tan­da­şın se­vim­li kar­şı­la­ma­ya­ca­ğı mad­de­ler ola­bi­le­ce­ği için bay­ram son­ra­sı açık­la­na­cak. Bu­nun­la be­ra­ber hü­kû­met, hal­kın ca­nı­nı sı­ka­cak ted­bir­le­ri müm­kün mer­te­be yu­mu­şat­ma­ya ça­lı­şa­cak­tır. Se­çim­ler yak­la­şı­yor. Ger­çi ye­rel se­çim­ler... Ama Av­ru­pa’da ba­zı ye­rel se­çim­le­rin çok et­ki­li so­nuç­la­rı unu­tul­ma­dı. 2009 ye­rel se­çim­le­ri­ne de böy­le bir önem at­fe­di­li­yor. Se­çim­ler için bü­yük ha­zır­lık ik­ti­dar par­ti­sin­de gö­rü­lü­yor. Ana mu­ha­le­fet CHP ve ikin­ci mu­ha­le­fet MHP da­ha ağır­dan alı­yor­lar. Mu­ha­le­fet pro­pa­gan­da­sı­nı, ne­ler ya­pa­ca­ğı, ne­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de de­ğil, ik­ti­da­rın ha­ta­la­rı­nı sa­yıp dök­mek üze­ri­ne kur­muş du­rum­da. Bü­tün de­mok­ra­si ta­ri­hi­miz böy­le geç­ti. Ye­rel se­çim so­nuç­la­rı, ge­nel se­çim­ler için gös­ter­ge sa­yı­la­cak. İl ge­nel mec­li­si için ve­ri­len oy­lar par­ti­le­re ve­ril­miş gi­bi de­ğer­len­di­ri­le­cek. Zi­ra be­le­di­ye baş­kan­la­rı se­çi­mi gi­bi şah­sa ba­ğım­lı oy­lar de­ğil­dir. Kürt­ler, Ale­vî­ler, PKK, Av­ru­pa Bir­li­ği ile iliş­ki­ler, dış po­li­ti­ka fa­ali­yet­le­ri, ger­çek­leş­ti­ri­len ve ger­çek­leş­ti­ri­le­me­yen ya­hut ger­çek­leş­ti­ri­le­cek re­form­lar, eko­no­mik kri­zin dal­ga­la­rı, seç­men kü­tük­le­ri mü­na­ka­şa­sı, ha­nım­la­rın kı­lık kı­ya­fe­ti, tek par­ti dö­ne­mi eleş­ti­ri­le­ri gi­bi bir­bi­ri­ne ben­ze­mez pek çok fak­tör, va­tan­daş oy­la­rı­na et­ki­li sa­yı­lı­yor. Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin oy­la­rı­nın ar­tıp ek­sil­me­si du­rum­la­rı­na gö­re, er­ken ve­ya za­ma­nın­da ge­nel se­çim­le­re gi­di­le­cek. İk­ti­dar par­ti­si, ic­ra­atı için sağ­lam bir ge­nel tas­vip bek­li­yor. Bu­nun için sarf edi­len gay­ret ve al­dı­ğı ted­bir­ler, de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­ze ge­çe­cek. Par­ti­le­ri­mi­zin, ge­nel se­çim­ler için bi­le böy­le­si­ne yay­gın bir fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri na­dir­dir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT