BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban kes­me­nin fa­zi­le­ti

Kur­ban kes­me­nin fa­zi­le­ti

Su­al: Kur­ban kes­me­nin öne­mi ne­dir? CE­VAP: Kur­ban ni­sa­bı­na ma­lik olan kim­se­nin za­ru­ret­siz kur­ban kes­me­me­si gü­nah olur. Kur­ban kes­me­si va­cib­ken, için­de­ki­le­rin kur­ban kes­me­di­ği ev, in­le­ye­rek, sa­hi­bi­ne bed­du­a edip, (Kur­ban kes­me­di­ğin gi­bi, Ce­nab-ı Al­lah sa­na iyi­lik yap­ma­yı na­sip et­me­sin!) der. O ev, o yıl be­la­la­ra dü­çar ka­lır. Kur­ban ke­se­nin evi ise mem­nun olur, sa­hi­bi­ne ha­yır du­a eder. Bu ba­kım­dan kur­ban kes­me­yi bir ni­met bil­me­li­dir! Kur­ban ke­sen Müs­lü­man, ken­di­ni Ce­hen­nem­den azat et­miş olur. Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki:Su­al: Kur­ban kes­me­nin öne­mi ne­dir? CE­VAP: Kur­ban ni­sa­bı­na ma­lik olan kim­se­nin za­ru­ret­siz kur­ban kes­me­me­si gü­nah olur. Kur­ban kes­me­si va­cib­ken, için­de­ki­le­rin kur­ban kes­me­di­ği ev, in­le­ye­rek, sa­hi­bi­ne bed­du­a edip, (Kur­ban kes­me­di­ğin gi­bi, Ce­nab-ı Al­lah sa­na iyi­lik yap­ma­yı na­sip et­me­sin!) der. O ev, o yıl be­la­la­ra dü­çar ka­lır. Kur­ban ke­se­nin evi ise mem­nun olur, sa­hi­bi­ne ha­yır du­a eder. Bu ba­kım­dan kur­ban kes­me­yi bir ni­met bil­me­li­dir! Kur­ban ke­sen Müs­lü­man, ken­di­ni Ce­hen­nem­den azat et­miş olur. Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki: (Cim­ri­le­rin en kö­tü­sü [va­cib ol­du­ğu hâl­de] kur­ban kes­me­yen­dir.) [S. Ebe­diy­ye] (Hâ­li vak­ti ye­rin­de olup da kur­ban kes­me­yen, na­maz kıl­dı­ğı­mız ye­re gel­me­sin!) [Ha­kim] (Kur­ba­nın pos­tu­nun her kı­lı­na ve her par­ça­sı­na bir se­vab var­dır.) [Ha­kim] (Kur­ban­la­rı­nız se­miz ol­sun. On­lar Sı­rat­ta bi­nek­le­ri­niz­dir.) [Zâd-ül muk­vin] (Kur­ba­nın de­ri­sin­de­ki her tüy sa­yı­sın­ca si­ze se­vab var­dır. Ka­nı­nın her dam­la­sı ka­dar mü­kâ­fat var­dır. O si­zin mi­za­nı­nı­za ko­na­cak­tır. Müj­de­ler ol­sun!) [İb­ni Ma­ce] (Kur­ban­la­rı­nı­zı gö­nül hoş­lu­ğuy­la ke­sin! Çün­kü hiç­bir Müs­lü­man yok­tur ki, kur­ba­nı­nı kıb­le­ye dön­dü­rüp kes­sin de, bu­nun ka­nı, boy­nu­zu, yü­nü, her şe­yi kı­ya­met­te ken­di mi­za­nı­na ko­nan se­va­bı ol­ma­sın!) [Dey­le­mi] (Se­vab uma­rak kur­ban ke­sen, Ce­hen­nem­den ko­ru­nur.) [Ta­be­ra­ni] (Kur­ban Bay­ra­mın­da ya­pı­lan amel­ler­den Al­la­hü teâ­lâ ka­tın­da kur­ban kes­mek­ten da­ha kıy­met­li­si yok­tur. Da­ha ka­nı ye­re düş­me­den Al­la­hü teâ­lâ, onu mu­ha­fa­za eder. Onun­la nef­si­ni­zi tez­ki­ye edin, onu se­ve se­ve ke­sin!) [Tir­mi­zi] (Kur­ban­la­rın en ha­yır­lı­sı boy­nuz­lu koç­tur.) [İb­ni Ma­ce] (Ya Fa­tı­ma, kur­ba­nı­nın ye­re aka­cak ilk kan dam­la­sıy­la, geç­miş gü­nah­la­rın af­fe­di­lir.) [İ. Hib­ban] (Ke­si­len kur­ban, Kı­ya­met­te, etiy­le, ka­nıy­la 70 kat bü­yü­ye­rek mi­za­na ko­nur.) [İs­fe­ha­ni] BİN İH­LAS OKUR­KEN KO­NUŞ­MAK Su­al: Are­fe gü­nü Bes­me­ley­le bin İh­lâs su­re­si okur­ken, ih­ti­yaç hâ­lin­de, ara­da ko­nuş­tuk­tan ve­ya baş­ka bir iş yap­tık­tan son­ra de­vam et­me­nin bir mah­zu­ru olur mu? CE­VAP: Ha­yır, bir mah­zu­ru ol­maz. Peş pe­şe oku­mak şart de­ğil­dir. Me­se­la, bir kıs­mı sa­bah­tan, bir kıs­mı öğ­le­den ve­ya ikin­di­den son­ra oku­na­bi­lir. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
Kapat
KAPAT